Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2079(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0269/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0373

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

18. Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS - Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) - Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ENIAC - Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

Ο Ryszard Czarnecki παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Ryszard Czarnecki.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015, σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015, σημείο 5.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015 και σημείο 5.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου