Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
Πλήρη Πρακτικά

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Claude Rolin, Damian Drăghici, Νότης Μαριάς, Νεοκλής Συλικιώτης, Igor Šoltes, Piernicola Pedicini, Laurenţiu Rebega, Krisztina Morvai, József Nagy, Clara Eugenia Aguilera García, Marek Jurek, Miguel Viegas, Josep-Maria Terricabras, Fabio Massimo Castaldo, Anna Záborská, Nicola Caputo, Javier Couso Permuy, James Carver, Marijana Petir, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Cristian-Silviu Buşoi, Péter Niedermüller, Milan Zver, Csaba Molnár, Jaromír Štětina, Neena Gill, Franc Bogovič και Ivana Maletić.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου