Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 26 октомври 2015 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Съобщение на председателството
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 8.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 9.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 10.Внесени документи
 11.Ред на работа
 12.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане *- Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * - Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания: отмяна на Директивата за спестяванията * (разискване)
 13.Пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги ***II (разискване)
 14.Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание ***I (разискване)
 15.Европейска гражданска инициатива (разискване)
 16.Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план (разискване)
 17.Съобщение на председателството
 18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS - Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии - Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC - Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (170 kb) Присъствен списък (56 kb) 
 
Протокол (189 kb) Присъствен списък (35 kb) 
 
Протокол (259 kb) Присъствен списък (67 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност