Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 255kWORD 194k
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 8.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 9.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας *- Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών * - Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις: κατάργηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις * (συζήτηση)
 13.Οργανωμένα ταξίδια και συνδεόμενοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ***II (συζήτηση)
 14.Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ***I (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (συζήτηση)
 16.Η κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου (συζήτηση)
 17.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 18.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS - Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) - Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ENIAC - Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.05.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με το δυστύχημα με πούλμαν που συνέβη στο Πουισγκέν της Γαλλίας την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 43 άνθρωποι. Ο Πρόεδρος εκφράζει τα συλλυπητήρια του Σώματος στις οικογένειες των θυμάτων.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Ο Alberto Cirio ήταν παρών κατά τη συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 2015 αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στον κατάλογο παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Siôn Simon ήταν παρών κατά τις συνεδριάσεις στις 28/01/2015, 25/03/2015 και 15/04/2015 αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στον κατάλογο παρόντων.

Ο Siôn Simon δηλώνει ότι ήταν παρών κατά τις συνεδριάσεις στις 12/01/2015 και 25/02/2015 αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στον κατάλογο παρόντων.


4. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις στους Janusz Korwin-Mikke και Gianluca Buonanno επειδή διατάραξαν τις εργασίες του Κοινοβουλίου στις 7 Ιουλίου 2015 και 8 Σεπτεμβρίου 2015 και στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2015 αντίστοιχα. Οι κυρώσεις συνίστανται, κατά πρώτον, σε απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής για 10 ημέρες και, κατά δεύτερον, σε αναστολή της συμμετοχής στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου και των οργάνων του, επίσης για διάστημα δέκα ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού. Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στους ενδιαφερομένους.

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι οι Janusz Korwin-Mikke και Gianluca Buonanno άσκησαν προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Κανονισμού. Το Προεδρείο θα αποφασίσει επί των προσφυγών απόψε.


5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ENF και από τους Μη Εγγεγραμμένους τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : ο Béla Kovács παραιτείται από τη θέση του

επιτροπή DEVE: Nicolas Bay.

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


6. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Η επιτροπή IMCO διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διορθωτικό (P6_TA(2009)0092(COR1)) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (EE L 200 της 31.7.2009, σ.1) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Μαρτίου 2009 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού) P6_TA(2009)0092 (ΕΕ C 87 E της 1.4.2010, σ. 190) (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

Το διορθωτικό διατίθεται στο Europarl για τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό λογίζεται εγκριθέν, εκτός εάν υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές και εντός είκοσι τεσσάρων ωρών αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία.


7. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Matt Carthy με θέμα την πυρκαγιά που είχε δέκα θύματα σε σταθμό παραμονής μετακινουμένων κοντά στο Δουβλίνο τον Οκτώβριο του 2015 και τον θάνατο του ιρλανδού αστυνόμου Tony Golden κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στις 11 Οκτωβρίου 2015. Ο Matt Carthy ζητεί να συμπεριληφθούν στα παρόντα πρακτικά τα συλλυπητήρια του Οργάνου στις οικογένειες των θυμάτων (Ο Πρόεδρος το σημειώνει).

Παρεμβαίνει ο João Ferreira για να ρωτήσει με ποια κριτήρια αποφασίζουν οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου σχετικά με το επείγον ή μη συμπληρωματικών ερωτήσεων με αίτημα γραπτής απάντησης που καταθέτουν οι βουλευτές (Ο Πρόεδρος παραπέμπει στην ερμηνεία του άρθρου 130 του Κανονισμού, όπως εγκρίθηκε από την Ολομέλεια, και δηλώνει ότι το ζήτημα τελεί υπό ανάλυση).


8. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Απριλίου II 2015 και Μαΐου I 2015 διατίθεται στο Eurοparl.


9. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000106/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Δέσμη μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

- (O-000107/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Δέσμη μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

- (O-000111/2015) που κατέθεσαν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, και Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Ακρόαση σχετικά με τις αλλαγές όσον αφορά τη θερινή ώρα στην Ευρώπη (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

- (O-000114/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

- (O-000115/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

- (O-000118/2015) που κατέθεσε ο Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Ανάπτυξη δορυφορικής τεχνολογίας για να καταστούν εφικτά τα συστήματα παγκόσμιας παρακολούθησης πτήσεων (2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

- (O-000121/2015) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς το Συμβούλιο: Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

- (O-000127/2015) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, προς την Επιτροπή: Μέτρα με στόχο την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)


10. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

LIBE

- Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) (N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- Έκθεση σχετικά με την ασφαλή χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS), κοινώς γνωστών ως «μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» (Unmanned Aerial Vehicles), στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (2014/2243(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

- Έκθεση σχετικά με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση: κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων (2015/2052(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: José Blanco López (A8-0268/2015)

- Δεύτερη έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών ρύπων από οδικά οχήματα (COM(2014)0028 - C7-0027/2014 - 2014/0012(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Albert Deß (A8-0270/2015)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για μη οδικά κινητά μηχανήματα (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής και την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2014/2246(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά (2015/2089(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

- Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

- Έκθεση σχετικά με την κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου και τρόποι ενίσχυσης των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις (2014/2204(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Charles Goerens (A8-0281/2015)

- Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

- Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

- Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (2014/2257(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: György Schöpflin (A8-0284/2015)

- Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

- Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2015/2035(INL)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτριες: Danuta Maria Hübner, Jo Leinen (A8-0286/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτριες: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0298/2015)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πολωνία (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Βέλγιο (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Σουηδία (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Markus Ferber (A8-0306/2015)

- Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015 (2015/2210(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (08806/1/2015 - C8-0260/2015 - 2014/0213(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου (09173/3/2015 - C8-0281/2015 - 2013/0246(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EK για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (10788/2/2015 - C8-0294/2015 - 2013/0309(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)


11. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Οκτωβρίου III (PE 570.418/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη και Τετάρτη

Κατόπιν συμφωνίας με τις πολιτικές Ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει τις εξής δύο τροποποιήσεις:

Οι δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη (σημείο 105 του ΤΣΗΔ) και σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν(σημείο 93 του ΤΣΗΔ), μετατίθενται από την Τετάρτη το απόγευμα στην Τρίτη το απόγευμα, πριν από τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού.

Οι συζητήσεις σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής "Προοπτικές και αναθεώρηση της στρατηγικής "ΕΕ 2020"" (σημείο 96 του ΤΣΗΔ) και την έκθεση Renato Soru με τίτλο "Διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων" (A8-0120/2015) (σημείο 53 του ΤΣΗΔ) μετατίθενται από την Τρίτη το απόγευμα στην Τετάρτη το βράδυ, ακριβώς πριν από τη συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής "Πρόσβαση των ΜΜΕ στους μηχανισμούς χρηματοδότησης" (σημείο 94 του ΤΣΗΔ).

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με αυτές τις τροποποιήσεις.

Παρεμβαίνει ο Paul Rübig, για να ζητήσει να μετατεθεί η ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης μισή ώρα νωρίτερα.

°
° ° °

Αίτημα της Ομάδας PPE να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη Γεωργία, και συγκεκριμένα την κατάσταση του τηλεοπτικού σταθμού Rustavi 2, με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Heidi Hautala, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (122 υπέρ, 168 κατά, 35 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα "Η Πράσινη Πορεία στη Δυτική Σαχάρα, σαράντα χρόνια μετά".

Παρεμβαίνουν οι Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Philippe Lamberts, ο οποίος προτείνει να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση κατά την επόμενη περίοδο συνόδου στις Βρυξέλλες, και Cristian Dan Preda, κατά του αιτήματος της GUE/NGL.

Η Lola Sánchez Caldentey δηλώνει ότι συμφωνεί με την πρόταση του Philippe Lamberts. Ο Πρόεδρος καλεί την Gabriele Zimmer, επικεφαλής της Ομάδας GUE/NGL, να καταθέσει σχετική πρόταση στην επόμενη διάσκεψη των προέδρων.

Πέμπτη

Το Σώμα εκφράζει τη συναίνεσή του στην πρόταση του Paul Rübig. Η ώρα των ψηφοφοριών θα μετατεθεί επομένως μισή ώρα νωρίτερα, οι δε συζητήσεις που προηγούνται θα μειωθούν ανάλογα.

Παρεμβαίνουν οι Fabio Massimo Castaldo και Anne Sander.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


12. Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας *- Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών * - Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις: κατάργηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A8-0306/2015)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

Ο Markus Ferber (εισηγητής) παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Οι Elisa Ferreira (αναπληρώνοντας τον εισηγητή Jeppe Kofod) και Molly Scott Cato, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ivana Maletić, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Michael Theurer, Miguel Viegas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, Luděk Niedermayer, Olle Ludvigsson, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sylvie Goulard και Fabio De Masi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas και Tom Vandenkendelaere.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Romana Tomc, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Μαρία Σπυράκη και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici, Markus Ferber, Peter Simon (αναπληρώνοντας τον εισηγητή Jeppe Kofod) και Molly Scott Cato.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015, σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015 και σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015.


13. Οργανωμένα ταξίδια και συνδεόμενοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

Η Birgit Collin-Langen παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneleen Van Bossuyt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Daniel Dalton, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Maria Grapini και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Othmar Karas, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Dubravka Šuica και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και Birgit Collin-Langen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015.


14. Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Η Marietje Schaake παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Barbara Lochbihler (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Santiago Fisas Ayxelà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Jarosław Wałęsa, Alessia Maria Mosca και Pedro Silva Pereira.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Marietje Schaake.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015.


15. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών [2014/2257(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: György Schöpflin (A8-0284/2015)

Ο György Schöpflin παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sylvia-Yvonne Kaufmann (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Beatriz Becerra Basterrechea (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Dubravka Šuica, Claudia Tapardel, Νότης Μαριάς, Pascal Durand, Milan Zver, Marlene Mizzi και Arne Gericke.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Ramón Jáuregui Atondo, Branislav Škripek, João Ferreira, Igor Šoltes, Jonathan Arnott και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και György Schöpflin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015.


16. Η κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έξαρση του ιού Έμπολα: Διδάγματα σε βάθος χρόνου και τρόποι ενίσχυσης των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις [2014/2204(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Charles Goerens (A8-0281/2015)

Ο Charles Goerens παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Josu Juaristi Abaunz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maurice Ponga, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nathan Gill, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cristian-Silviu Buşoi, Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, João Ferreira, Michèle Rivasi και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Charles Goerens.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015.


17. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Όπως είχε ανακοινώσει ο Πρόεδρος με την επανάληψη της συνεδρίασης (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2015), το Προεδρείο εξέτασε τις προσφυγές των Janusz Korwin-Mikke και Gianluca Buonanno και επιβεβαίωσε τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στους δύο βουλευτές. Κατόπιν τούτου οι κυρώσεις αυτές τίθενται σε ισχύ από αύριο.


18. Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS - Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) - Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ENIAC - Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

Ο Ryszard Czarnecki παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Ryszard Czarnecki.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015, σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015, σημείο 5.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015 και σημείο 5.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015.


19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Claude Rolin, Damian Drăghici, Νότης Μαριάς, Νεοκλής Συλικιώτης, Igor Šoltes, Piernicola Pedicini, Laurenţiu Rebega, Krisztina Morvai, József Nagy, Clara Eugenia Aguilera García, Marek Jurek, Miguel Viegas, Josep-Maria Terricabras, Fabio Massimo Castaldo, Anna Záborská, Nicola Caputo, Javier Couso Permuy, James Carver, Marijana Petir, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Cristian-Silviu Buşoi, Péter Niedermüller, Milan Zver, Csaba Molnár, Jaromír Štětina, Neena Gill, Franc Bogovič και Ivana Maletić.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 570.418/OJMA).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paolucci, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Konečná, Picierno, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Ζαγοράκης

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου