Index 
Protokoll
PDF 238kWORD 157k
Måndagen den 26 oktober 2015 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Meddelande från talmannen
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 8.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 10.Inkomna dokument
 11.Arbetsplan
 12.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning *- Avtal mellan EU och Schweiz om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * - Beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar: upphävande av direktivet om skatt på sparande * (debatt)
 13.Paketresor och sammanlänkade researrangemang ***II (debatt)
 14.Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I (debatt)
 15.Det europeiska medborgarinitiativet (debatt)
 16.Ebolakrisen: långsiktiga lärdomar (debatt)
 17.Meddelande från talmannen
 18.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis - Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) - Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac - Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet (debatt)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjore ett uttalande om den bussolycka som inträffade i Puisseguin (Frankrike) fredagen den 23 oktober 2015 och i vilken 43 personer omkom. Talmannen uttryckte parlamentets kondoleanser till de omkomnas anhöriga.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Alberto Cirio var närvarande vid sammanträdet den 14 oktobre 2015, men hans namn fanns inte med på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Siôn Simon var närvarande vid sammanträdena den 28 januari 2015, 25 mars 2015 och 15 april 2015, men hans namn fanns inte med på närvarolistan.

Siôn Simon hade meddelat att han varit närvarande vid sammanträdena den 12 januair 2015 och 25 februari 2015, men att han namn inte fanns med på närvarolistan.


4. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att han hade beslutat att utdöma påföljder för Janusz Korwin-Mikke och Gianluca Buonanno för att dessa hade stört parlamentets arbete den 7 juli 2015 och den 8 september 2015 samt den 6 och 7 oktober 2015. Påföljderna innebär för det första att dagtraktamentet dras in under tio dagar och för det andra de berörda ledamöterna stängs av från deltagande i samtliga av parlamentets eller något av dess organs verksamhet – även detta under tio dagar, i enlighet med artikel 166 i arbetsordningen. De berörda ledamöterna hade underrättats om detta beslut.

Talmannen meddelade vidare att Janusz Korwin-Mikke och Gianluca Buonanno hade lämnat in ett internt överklagande med åberopande av artikel 167 i arbetsordningen. Presidiet skulle besluta om dessa överklaganden innevarande kväll.


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit begäranden från ENF-gruppen och de grupplösa om att följande utnämningar skulle godkännas:

delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Béla Kovács lämnar sin plats.

DEVE-utskottet: Nicolas Bay.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


6. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet IMCO hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse (P6_TA(2009)0092(COR1)) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 mars 2009 inför antagandet av ovannämnda förordning P6_TA(2009)0092 (EUT C 87 E, 1.4.2010, s. 190) (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.


7. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på mercredi 28 octobre 2015 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

Talare: Matt Carthy yttrade sig om en brand i ett husvagnsläger för resandefolket som skördade tio dödsoffer utanför Dublin den 10 oktober 2015 samt om den irländske polisassistenten, Tony Golden, som mördades i tjänsten den 11 oktober 2015; Matt Carthy bad att parlamentets kondoleanser till offrens anhöriga skulle nämnas i detta protokoll (talmannen noterade detta).

Talare: João Ferreira undrade vilka kriterier som gäller för beslut av parlamentets avdelningar om vilka frågor från ledamöterna för skriftligt besvarande som eventuellt ska betraktas som brådskande (talmannen hänvisade till tolkningen av artikel 130 i arbetsordningen, som godkänts av kammaren, och förklarade att detta håller på att undersökas).


8. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna april II 2015 och maj I 2015 finns tillgängligt på Europarl.


9. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000106/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Paketet om smarta gränser (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

- (O-000107/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Paketet om smarta gränser (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

- (O-000111/2015) från Pavel Svoboda, för utskottet JURI och Michael Cramer för utskottet TRAN, till kommissionen: Utfrågning om byte till sommartid i Europa (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

- (O-000114/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

- (O-000115/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

- (O-000118/2015) från Michael Cramer, för utskottet TRAN, till kommissionen: Utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning (2015/2857(RSP)) (2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

- (O-000121/2015) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till rådet: Rådets rekommendation om integrationen av långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

- (O-000127/2015) från Iskra Mihaylova, för utskottet REGI, till kommissionen: En förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik för 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)


10. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

LIBE

- Förlängning av mandattiden för Europeiska bankmyndighetens ordförande (N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- Betänkande om säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS), vanligen kallade obemannade luftfartyg (UAV), på området civil luftfart (2014/2243(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

- Betänkande om de europeiska struktur- och investeringsfonderna och sund ekonomisk styrning: riktlinjer för genomförandet av artikel 23 i förordningen om gemensamma bestämmelser (2015/2052(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: José Blanco López (A8-0268/2015)

- Förslag till betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 vad gäller minskning av förorenande utsläpp från vägfordon (COM(2014)0028 - C7-0027/2014 - 2014/0012(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Albert Deß (A8-0270/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

- Betänkande om sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin (2014/2246(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

- Betänkande om Mot en bättre reglering av den inre marknaden (2015/2089(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

- Betänkande om EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen (2014/2214(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

- Betänkande om ebolakrisen: långsiktiga lärdomar och hur hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländer kan stärkas för att förebygga framtida kriser (2014/2204(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Charles Goerens (A8-0281/2015)

- Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

- Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

- Betänkande om det europeiska medborgarinitiativet (2014/2257(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: György Schöpflin (A8-0284/2015)

- Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

- Betänkande om reformen av Europeiska unionens vallag (2015/2035(INL)) - utskottet AFCO - Föredragande: Danuta Maria Hübner, Jo Leinen (A8-0286/2015)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0298/2015)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Sverige (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

- * Betänkande över förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU när det gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Markus Ferber (A8-0306/2015)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2015 (2015/2210(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (08806/1/2015 - C8-0260/2015 - 2014/0213(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (09173/3/2015 - C8-0281/2015 - 2013/0246(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EC om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (10788/2/2015 - C8-0294/2015 - 2013/0309(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)


11. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden oktober III (PE 570.418/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag och onsdag

I överenskommelse med de politiska grupperna föreslog talmannen följande två ändringar:

Uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Israel och Palestina (punkt 105 i PDOJ) och om situationen i Sydsudan (punkt 93 i PDOJ) skulle flyttas från onsdagseftermiddagen till tisdagseftermiddagen och läggas in efter debatten om budgeten.

Debatterna om uttalandet från kommissionen om "Utsikter för och översyn av Europa 2020-strategin" (punkt 96 i PDOJ) och om betänkandet av Renato Soru om "Transparens avseende transaktioner för värdepappersfinansiering" (A8-0120/2015) (punkt 53 i PDOJ) skulle flyttas från tisdagseftermiddagen till onsdagskvällen och läggas in precis före debatten om uttalandet från kommissionen om "Tillgång till finansiering för små och medelstora företag" (punkt 94 i PDOJ).

Parlamentet gav sitt samtycke till dessa ändringar.

Talare: Paul Rübig begärde att torsdagens omröstning skulle tidigareläggas en halvtimme.

°
° ° °

PPE-gruppen begärde att man på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde skulle föra upp ett uttalande från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Georgien, särskilt situationen för tv-stationen Rustavi 2, med framläggande av resolutionsförslag.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen motiverade begäran; Heidi Hautala motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (122 röster för, 168 röster emot, 35 nedlagda röster).

GUE/NGL-gruppen begärde att man på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde att skulle föra upp ett uttalande från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om 40-årsdagen av den s.k. gröna marschen i Västsahara.

Talare: Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran; Philippe Lamberts föreslog att denna debatt skulle hållas under följande sammanträdesperiod i Bryssel; Cristian Dan Preda uttalade sig mot begäran från GUE/NGL-gruppen.

Lola Sánchez Caldentey uttryckte sitt stöd för Philippe Lamberts förslag; talmannen uppmanade Gabriele Zimmer (gruppledare för GUE/NGL-gruppen) att lägga fram ett sådant förslag vid nästa sammanträde för talmanskonferensen.

Torsdag

Parlamentet samtyckte till Paul Rübigs förslag. Tordagens omröstning skulle därmed tidigareläggas en halvtimme, och de föregående debatterna skulle således också kortas ned.

Talare: Fabio Massimo Castaldo och Anne Sander.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


12. Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning *- Avtal mellan EU och Schweiz om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * - Beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar: upphävande av direktivet om skatt på sparande * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A8-0306/2015)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

Markus Ferber (föredragande) redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Elisa Ferreira (ersättare för föredraganden Jeppe Kofod) och Molly Scott Cato, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Peter Simon för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Ivana Maletić, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Michael Theurer, Miguel Viegas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Patrick O'Flynn, Luděk Niedermayer, Olle Ludvigsson, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sylvie Goulard och Fabio De Masi.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas och Tom Vandenkendelaere.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Romana Tomc, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Maria Spyraki och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Pierre Moscovici, Markus Ferber, Peter Simon (ersättare för föredraganden Jeppe Kofod) och Molly Scott Cato.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.10 i protokollet av den 27.10.2015, punkt 5.2 i protokollet av den 27.10.2015 och punkt 5.3 i protokollet av den 27.10.2015.


13. Paketresor och sammanlänkade researrangemang ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

Birgit Collin-Langen redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Daniel Dalton, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Maria Grapini och Bogusław Liberadzki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Othmar Karas, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Dubravka Šuica och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Pierre Moscovici och Birgit Collin-Langen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 27.10.2015.


14. Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Marietje Schaake redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Barbara Lochbihler (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Jarosław Wałęsa, Alessia Maria Mosca och Pedro Silva Pereira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias och Nicola Caputo.

Talare: Cecilia Malmström och Marietje Schaake.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 27.10.2015.


15. Det europeiska medborgarinitiativet (debatt)

Betänkande om det europeiska medborgarinitiativet [2014/2257(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: György Schöpflin (A8-0284/2015)

György Schöpflin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Beatriz Becerra Basterrechea (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Pál Csáky för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, och Gerolf Annemans för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Zoltán Balczó, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Dubravka Šuica, Claudia Tapardel, Notis Marias, Pascal Durand, Milan Zver, Marlene Mizzi och Arne Gericke.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Ramón Jáuregui Atondo, Branislav Škripek, João Ferreira, Igor Šoltes, Jonathan Arnott och Franz Obermayr.

Talare: Frans Timmermans och György Schöpflin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 28.10.2015.


16. Ebolakrisen: långsiktiga lärdomar (debatt)

Betänkande om ebolakrisen: långsiktiga lärdomar och hur hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländer kan stärkas för att förebygga framtida kriser [2014/2204(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Charles Goerens (A8-0281/2015)

Charles Goerens redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Josu Juaristi Abaunz (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Maurice Ponga för PPE-gruppen, Norbert Neuser för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Nathan Gill för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan och Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi, Caterina Chinnici, Notis Marias, João Ferreira, Michèle Rivasi och Jonathan Arnott.

Talare: Christos Stylianides och Charles Goerens.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.15 i protokollet av den 27.10.2015.


17. Meddelande från talmannen

Som talmannen tillkännagav vid återupptagandet av sessionen (punkt 4 i protokollet av den 26.10.2015) har presidiet behandlat de överklaganden som lämnats in av Janusz Korwin-Mikke och Gianluca Buonanno och fastställt de utdömda påföljderna för de två ledamöterna. Dessa påföljder skulle därmed tillämpas från och med följande dag, dvs. tisdagen den 27 oktober 2015.


18. Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis - Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) - Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac - Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet (debatt)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

Ryszard Czarnecki redogjorde för betänkandena.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Derek Vaughan för S&D-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle och Franc Bogovič.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides och Ryszard Czarnecki.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.11 i protokollet av den 27.10.2015, punkt 5.12 i protokollet av den 27.10.2015, punkt 5.13 i protokollet av den 27.10.2015 och punkt 5.14 i protokollet av den 27.10.2015.


19. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Claude Rolin, Damian Drăghici, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Piernicola Pedicini, Laurenţiu Rebega, Krisztina Morvai, József Nagy, Clara Eugenia Aguilera García, Marek Jurek, Miguel Viegas, Josep-Maria Terricabras, Fabio Massimo Castaldo, Anna Záborská, Nicola Caputo, Javier Couso Permuy, James Carver, Marijana Petir, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Cristian-Silviu Buşoi, Péter Niedermüller, Milan Zver, Csaba Molnár, Jaromír Štětina, Neena Gill, Franc Bogovič och Ivana Maletić.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 570.418/OJMA).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Konečná, Picierno, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy