Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0309(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0300/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0300/2015

Συζήτηση :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0367

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

2. Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EK για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Η Pilar del Castillo Vera παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jens Rohde, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, οι δύο τελευταίοι επί της διεξαγωγής της συζητήσεως, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde επί της διεξαγωγής της συζητήσεως (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων με γαλάζια κάρτα), Maria Grapini, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στη Julia Reda, η οποία και απαντά, Roger Helmer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti και Theresa Griffin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Marc Tarabella, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa και Pascal Arimont.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Pilar del Castillo Vera.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου