Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0309(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0300/2015

Ingivna texter :

A8-0300/2015

Debatter :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0367

Protokoll
Tisdagen den 27 oktober 2015 - Strasbourg

2. Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EC om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Patrizia Toia för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Jens Rohde för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen; de två sistnämnda yttrade sig om genomförandet av debatten; Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde, vilken yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde vissa förtydliganden avseende förfarandet för frågor ”blått kort”), Maria Grapini ställde en fråga ("blått kort") till Julia Reda, som hon besvarade; Roger Helmer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Vicky Ford; Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Marlene Mizzi, Ashley Fox, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi; Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti och Theresa Griffin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa och Pascal Arimont.

Talare: Andrus Ansip och Pilar del Castillo Vera.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 27.10.2015.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy