Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург

3. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 15 октомври 2015 г., по-специално относно финансирането от международни фондове, както и от заседанието на ръководителите от 25 октомври 2015 г. относно маршрута през Западните Балкани, и подготовка за срещата на високо равнище във Валета на 11 и 12 ноември 2015 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 15 октомври 2015 г., по-специално относно финансирането от международни фондове, както и от заседанието на ръководителите от 25 октомври 2015 г. относно маршрута през Западните Балкани, и подготовка за срещата на високо равнище във Валета на 11 и 12 ноември 2015 г. (2015/2841(RSP))

Председателят направи кратко изявление за представяне на дебата.

Donald Tusk (Председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Syed Kamall, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Pablo Iglesias, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marju Lauristin, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, и Herbert Reul.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula и Miltiadis Kyrkos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) и Donald Tusk.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност