Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 27. oktober 2015 - Strasbourg

3. Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 15. oktober 2015, navnlig finansieringen af internationale fonde og stats- og regeringschefernes møde om den vestlige balkanrute den 25. oktober 2015 samt forberedelse af topmødet i Valletta den 11.-12. november 2015 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 15. oktober 2015, navnlig finansieringen af internationale fonde og stats- og regeringschefernes møde om den vestlige balkanrute den 25. oktober 2015 samt forberedelse af topmødet i Valletta den 11.-12. november 2015 (2015/2841(RSP))

Formanden afgav en kort erklæring som indledning på forhandlingen.

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra István Ujhelyi, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Syed Kamall for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Pablo Iglesias for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marju Lauristin, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, og Herbert Reul.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula og Miltiadis Kyrkos.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan og Monika Flašíková Beňová.

Talere: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik