Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

3. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2015, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση διεθνών ταμείων, και της συνεδρίασης ηγετών για τις μεταναστευτικές ροές μέσω των Δυτικών Βαλκανίων, της 25ης Οκτωβρίου 2015, καθώς και προετοιμασία της διάσκεψης της Βαλέτας, της 11ης και 12ης Νοεμβρίου 2015 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2015, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση διεθνών ταμείων, και της συνεδρίασης ηγετών για τις μεταναστευτικές ροές μέσω των Δυτικών Βαλκανίων, της 25ης Οκτωβρίου 2015, καθώς και προετοιμασία της διάσκεψης της Βαλέτας, της 11ης και 12ης Νοεμβρίου 2015 (2015/2841(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση ως εισαγωγή στη συζήτηση.

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του István Ujhelyi, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Pablo Iglesias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marju Lauristin, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, και Herbert Reul.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Γεώργιος Επιτήδειος, Andrzej Grzyb, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Νότης Μαριάς, Ivo Vajgl, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Σοφία Σακοράφα, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula και Μιλτιάδης Κύρκος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Ana Gomes, Jozo Radoš, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου