Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 27. oktoober 2015 - Strasbourg

3. Euroopa Ülemkogu 15. oktoobri 2015. aasta kohtumise järeldused, eelkõige seoses rahvusvaheliste fondide rahastamisega, juhtide 25. oktoobri 2015. aasta kohtumise järeldused Lääne-Balkani marsruudi kohta ning ettevalmistused Valletta tippkohtumiseks 11. ja 12. novembril 2015 (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 15. oktoobri 2015. aasta kohtumise järeldused, eelkõige seoses rahvusvaheliste fondide rahastamisega, juhtide 25. oktoobri 2015. aasta kohtumise järeldused Lääne-Balkani marsruudi kohta ning ettevalmistused Valletta tippkohtumiseks 11. ja 12. novembril 2015 (2015/2841(RSP))

President esines arutelu sissejuhatuseks lühikese avaldusega.

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas István Ujhelyi, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Pablo Iglesias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marju Lauristin, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Herbert Reul.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula ja Miltiadis Kyrkos.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika