Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 27. listopada 2015. - Strasbourg

3. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća održanog 15. listopada 2015., posebno financiranje međunarodnih fondova, i sastanka čelnika od 25. listopada 2015. o zapadnobalkanskoj ruti te priprema sastanka na vrhu koji će se održati u Valletti 11. i 12. studenoga 2015. (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Vijeća i Komisije: Zaključci sa sastanka Europskog vijeća održanog 15. listopada 2015., posebno financiranje međunarodnih fondova, i sastanka čelnika od 25. listopada 2015. o zapadnobalkanskoj ruti te priprema sastanka na vrhu koji će se održati u Valletti 11. i 12. studenoga 2015. (2015/2841(RSP))

Predsjednik je ukratko iznio temu rasprave.

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio István Ujhelyi, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lefteris Christoforou, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Pablo Iglesias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Marju Lauristin, Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, i Herbert Reul.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula i Miltiadis Kyrkos.

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan i Monika Flašíková Beňová.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti