Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg

3. Conclusies van de Europese Raad van 15 oktober 2015, met name inzake de financiering van internationale fondsen, en van de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van 25 oktober 2015 over de Westelijke Balkanroute, en voorbereiding van de top in Valletta op 11 en 12 november 2015 (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de Europese Raad van 15 oktober 2015, met name inzake de financiering van internationale fondsen, en van de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van 25 oktober 2015 over de Westelijke Balkanroute, en voorbereiding van de top in Valletta op 11 en 12 november 2015 (2015/2841(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Pablo Iglesias, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marju Lauristin, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, en Herbert Reul.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula en Miltiadis Kyrkos.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan en Monika Flašíková Beňová.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid