Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 27 października 2015 r. - Strasburg

3. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 października 2015 r., w szczególności jeśli chodzi o finansowanie funduszy międzynarodowych , oraz z posiedzenia przywódców poświęconego szlakowi zachodniobałkańskiemu z dnia 25 października 2015 r., oraz przygotowania do szczytu w Valletcie w dniach 11-12 listopada 2015 r. (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 października 2015 r., w szczególności jeśli chodzi o finansowanie funduszy międzynarodowych , oraz z posiedzenia przywódców poświęconego szlakowi zachodniobałkańskiemu z dnia 25 października 2015 r., oraz przygotowania do szczytu w Valletcie w dniach 11-12 listopada 2015 r. (2015/2841(RSP))

Przewodniczący otworzył debatę, wygłaszając krótkie oświadczenie.

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Istvána Ujhelyia, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Pablo Iglesias w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marju Lauristin, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, i Herbert Reul.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alojza Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula i Miltiadis Kyrkos.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan i Monika Flašíková Beňová.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności