Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg

3. Závery zo zasadnutia Európskej rady z 15. októbra 2015, najmä o financovaní medzinárodných fondov, a zo zasadnutia lídrov o západobalkánskej trase z 25. októbra 2015 a príprava samitu vo Vallette 11. a 12. novembra (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady z 15. októbra 2015, najmä o financovaní medzinárodných fondov, a zo zasadnutia lídrov o západobalkánskej trase z 25. októbra 2015 a príprava samitu vo Vallette 11. a 12. novembra (2015/2841(RSP))

Predseda predniesol krátke vyhlásenie, a uviedol tak rozpravu.

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Syed Kamall v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Pablo Iglesias v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marju Lauristin, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa a Herbert Reul.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula a Miltiadis Kyrkos.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan a Monika Flašíková Beňová.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia