Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 27 oktober 2015 - Strasbourg

3. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 15 oktober, särskilt avseende finansieringen av internationella fonder, och från ledarnas möte om västra Balkanrutten den 25 oktober 2015 samt förberedelserna inför toppmötet i Valletta den 11–12 november 2015 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 15 oktober, särskilt avseende finansieringen av internationella fonder, och från ledarnas möte om västra Balkanrutten den 25 oktober 2015 samt förberedelserna inför toppmötet i Valletta den 11–12 november 2015 (2015/2841(RSP))

Talmannen inledde debatten med ett kort uttalande.

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi; Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou; Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Pablo Iglesias för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marju Lauristin; Marcel de Graaff för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, och Herbert Reul.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alojz Peterle; Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula och Miltiadis Kyrkos.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan och Monika Flašíková Beňová.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy