Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург

4. Измерване на емисиите в автомобилния сектор (внесени предложения за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000113/2015), зададен от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, Vicky Ford, от името на комисията IMCO, Jerzy Buzek, от името на комисията ITRE, Michael Cramer, от името на комисията TRAN, към Комисията: Измерване на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Разискването се състоя на 6 октомври 2015 г. (точка 11 от протокола от 6.10.2015 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor и Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain и Burkhard Balz, от името на групата PPE, относно измерване на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský и Jørn Dohrmann, от името на групата ECR, относно измерване на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica и Ismail Ertug, от името на групата S&D, относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015)

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa и Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner и Fredrick Federley, от името на групата ALDE, относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Гласуване: точка 5.16 от протокола от 27.10.2015 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказа се William (The Earl of) Dartmouth.

Правна информация - Политика за поверителност