Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

4. Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000113/2015) που κατέθεσαν οι Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Vicky Ford, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 6 Οκτωβρίου 2015 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor και Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain και Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský και Jørn Dohrmann, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015)·

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica και Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Kateřina Konečná, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα και Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner και Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 5.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο William (The Earl of) Dartmouth.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου