Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 27. oktoober 2015 - Strasbourg

4. Heitkoguste mõõtmine autotööstuses (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000113/2015), mille esitas(id) Giovanni La Via ENVI-komisjoni nimel, Vicky Ford IMCO-komisjoni nimel, Jerzy Buzek ITRE-komisjoni nimel ja Michael Cramer TRAN-komisjoni nimel komisjonile: Heitkoguste mõõtmine autotööstuses (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Arutelu toimus 6. oktoobril 2015 (6.10.2015 protokolli punkt 11).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor ja Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain ja Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský ja Jørn Dohrmann fraktsiooni ECR nimel heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica ja Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015);

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa ja Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner ja Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Hääletus: 27.10.2015 protokollipunkt 5.16.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võttis William (The Earl of) Dartmouth.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika