Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 27 października 2015 r. - Strasburg

4. Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000113/2015), które skierowali Giovanni La Via, w imieniu komisji ENVI, Vicky Ford, w imieniu komisji IMCO, Jerzy Buzek, w imieniu komisji ITRE, Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Debata odbyła się dnia 6 października 2015 r. (pkt 11 protokołu z dnia 6.10.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor i Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain i Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský i Jørn Dohrmann w imieniu grupy ECR, w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica i Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015)

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa i Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner i Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE, w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Głosowanie: pkt 5.16 protokołu z dnia 27.10.2015.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał William (The Earl of) Dartmouth.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności