Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 27 octombrie 2015 - Strasbourg

4. Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000113/2015) adresată de Giovanni La Via, în numele Comisiei ENVI, Vicky Ford, în numele Comisiei IMCO, Jerzy Buzek, în numele Comisiei ITRE, Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, adresată Comisiei: Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Dezbaterea a avut loc la 6 octombrie 2015 (punctul 11 al PV din 6.10.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor și Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain și Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul automobilelor (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský și Jørn Dohrmann, în numele Grupului ECR, referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica și Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015)

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa și Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner și Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Vot: punctul 5.16 al PV din 27.10.2015.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

A intervenit William (The Earl of) Dartmouth.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate