Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg

4. Meranie emisií v automobilovom priemysle (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000113/2015), ktorú položili Giovanni La Via v mene výboru ENVI, Vicky Ford v mene výboru IMCO, Jerzy Buzek v mene výboru ITRE, Michael Cramer v mene výboru TRAN pre Komisiu: Meranie emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Rozprava sa konala 6. októbra 2015 (bod 11 zápisnice zo dňa 6.10.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor a Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, o meraní emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain a Burkhard Balz v mene skupiny PPE, o meraní emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský a Jørn Dohrmann v mene skupiny ECR, o meraní emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica a Ismail Ertug v mene skupiny S&D, o meraní emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015)

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa a Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, o meraní emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner a Fredrick Federley v mene skupiny ALDE, o meraní emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Hlasovanie: bod 5.16 zápisnice zo dňa 27.10.2015.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil William (The Earl of) Dartmouth.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia