Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2865(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1075/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0375

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

5.16. Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (ψηφοφορία)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000113/2015) που κατέθεσαν οι Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Vicky Ford, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 6 Οκτωβρίου 2015 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2015).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 2015 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 και B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1075/2015

(αντικαθιστά τιςB8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 και B8-1080/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Gerben-Jan Gerbrandy και Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0375)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-1077/2015 και B8-1079/2015 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου