Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург

5. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Обща селскостопанска политика: отмяна на остарели актове ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 76/621/ЕИО на Съвета за определяне на максимално равнище на ерукова киселина в масла и мазнини и на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0360)


5.2. Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария, предвиждащо мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходите от спестявания под формата на лихвени плащания [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0361)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


5.3. Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания: отмяна на Директивата за спестяванията * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за отмяна на Директива 2003/48/ЕО на Съвета [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0362)


5.4. Атоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0363)


5.5. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0364)


5.6. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0365)


5.7. Пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P8_TA(2015)0366)


5.8. Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P8_TA(2015)0367)

Изказване

Pilar del Castillo Vera (докладчик).


5.9. Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (докладчик) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.


5.10. Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0369)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0369)


5.11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0370)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0370)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 2 от Правилника за дейността)..


5.12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0371)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0371)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 2 от Правилника за дейността)..


5.13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC (гласуване)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0372)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0372)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 2 от Правилника за дейността)..


5.14. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0373)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0373)

Освобождаването от отговорност беше отхвърлено (вж. приложение V, член 5, параграф 2, буква б) от Правилника за дейността).


5.15. Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план (гласуване)

Доклад относно кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план и начините за укрепване на здравните системи в развиващите се страни с оглед на предотвратяването на бъдещи кризи [2014/2204(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0374)

Изказвания

Charles Goerens представи две устни изменения, целящи въвеждането на нов текст след параграф 2 и съображение В. Двете устни изменения бяха приети.


5.16. Измерване на емисиите в автомобилния сектор (гласуване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000113/2015), зададен от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, Vicky Ford, от името на комисията IMCO, Jerzy Buzek, от името на комисията ITRE, Michael Cramer, от името на комисията TRAN, към Комисията: Измерване на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Разискването се състоя на 6 октомври 2015 г. (точка 11 от протокола от 6.10.2015 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 27 октомври 2015 г. (точка 4 от протокола от 27.10.2015 г).

Предложения за резолюция B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 и B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1075/2015

(за замяна на B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 и B8-1080/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Françoise Grossetête, от името на групата PPE;

—   Matthias Groote, от името на групата S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy и Dita Charanzová, от името на групата ALDE;

—   Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P8_TA(2015)0375)

(Предложенията за резолюции B8-1077/2015 и B8-1079/2015 отпадат.)

Правна информация - Политика за поверителност