Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 27. října 2015 - Štrasburk

5. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Společná zemědělská politika: zrušení zastaralých aktů ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení směrnice Rady 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích, a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0360)


5.2. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0361)

Parlament schválil uzavření dohody.


5.3. Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb: zrušení směrnice o zdanění příjmů z úspor * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 2003/48/ES [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0362)


5.4. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů se Švédskem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů se Švédskem [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0363)


5.5. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Belgii * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Belgii [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0364)


5.6. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů s Polskem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů s Polskem [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0365)


5.7. Souborné cestovní služby a spojené cestovní služby ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2015)0366)


5.8. Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2015)0367)

Vystoupení

Pilar del Castillo Vera (zpravodajka).


5.9. Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (zpravodajka) navrhla, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil. Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


5.10. Povinná automatická výměna informací v oblasti daní * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0369)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0369)


5.11. Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0370)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0370)

Absolutorium je uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 2 jednacího řádu).


5.12. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0371)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0371)

Absolutorium je uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 2 jednacího řádu).


5.13. Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0372)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0372)

Absolutorium je uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 2 jednacího řádu).


5.14. Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0373)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0373)

Udělení absolutoria bylo odmítnuto (viz příloha V čl. 5 odst. 2 písm. b) jednacího řádu).


5.15. Krize vyvolaná virem Ebola: dlouhodobé poučení (hlasování)

Zpráva o krizi vyvolané virem Ebola: dlouhodobé poučení a jak posílit zdravotní systémy v rozvojových zemích, aby se předešlo budoucím krizím [2014/2204(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0374)

Vystoupení

Charles Goerens předložil dva ústní pozměňovací návrhy, kterými se vkládají nová znění za bod 2 a za bod odůvodnění C. Oba pozměňovací návrhy byly vzaty v potaz.


5.16. Měření emisí v automobilovém odvětví (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000113/2015), kterou pokládají Giovanni La Via za výbor ENVI, Vicky Ford za výbor IMCO, Jerzy Buzek za výbor ITRE, Michael Cramer za výbor TRAN Komisi: Měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Rozprava se konala dne 6. října 2015 (bod 11 zápisu ze dne 6.10.2015).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 27. října 2015 (bod 4 zápisu ze dne 27.10.2015).

Návrhy usnesení B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 a B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1075/2015

(nahrazující B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 a B8-1080/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Françoise Grossetête za skupinu PPE;

—   Matthias Groote za skupinu S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy a Dita Charanzová za skupinu ALDE;

—   Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2015)0375)

(Návrhy usnesení B8-1077/2015 a B8-1079/2015 se neberou v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí