Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg

5. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Gemeenschappelijk landbouwbeleid: intrekking van achterhaalde wetsbesluiten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 76/621/EEG van de Raad betreffende de vaststelling van het maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten, en van Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0360)


5.2. Overeenkomst tussen de EG en Zwitserland betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0361)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


5.3. Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling: intrekking van de spaarrichtlijn * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot intrekking van Richtlijn 2003/48/EG van de Raad [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0362)


5.4. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Zweden * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Zweden [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0363)


5.5. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in België * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in België [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0364)


5.6. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Polen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Polen [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0365)


5.7. Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0366)


5.8. Europese interne markt voor elektronische communicatie ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende open internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0367)

Het woord werd gevoerd door:

Pilar del Castillo Vera (rapporteur).


5.9. Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


5.10. Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0369)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0369)


5.11. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0370)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0370)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, letter a, van het Reglement).


5.12. Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0371)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0371)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, letter a, van het Reglement).


5.13. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0372)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0372)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, letter a, van het Reglement).


5.14. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0373)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0373)

De kwijting wordt geweigerd (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, letter b, van het Reglement).


5.15. De ebolacrisis: lessen voor de lange termijn (stemming)

Verslag over de ebolacrisis: lessen voor de lange termijn en manieren om de gezondheidszorgstelsels in ontwikkelingslanden te verbeteren om toekomstige crises te voorkomen [2014/2204(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0374)

Het woord werd gevoerd door:

Charles Goerens om twee mondelinge amendementen in te dienen ter invoeging van nieuwe teksten na paragraaf 2 en overweging C. Beide mondelinge amendementen zijn in aanmerking genomen.


5.16. Emissiemetingen bij auto's (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000113/2015) van Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, Vicky Ford, namens de Commissie IMCO, Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, Michael Cramer, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Emissiemetingen bij auto's (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2015 (punt 11 van de notulen van 6.10.2015).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 27 oktober 2015 (punt 4 van de notulen van 27.10.2015).

Ontwerpresoluties B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 en B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1075/2015

(ter vervanging van B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 en B8-1080/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie;

—   Matthias Groote, namens de S&D-Fractie;

—   Gerben-Jan Gerbrandy en Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie;

—   Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0375)

(Ontwerpresoluties B8-1077/2015 en B8-1079/2015 komen te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid