Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 27 października 2015 r. - Strasburg

5. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Wspólna Polityka Rolna: uchylenie nieaktualnych aktów ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego dyrektywę Rady 76/621/EWG w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0360)


5.2. Umowa UE-Szwajcaria w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0361)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.3. Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek: uchylenie dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady uchylającej dyrektywę Rady 2003/48/WE [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0362)


5.4. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Szwecji * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Szwecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0363)


5.5. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Belgii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Belgii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0364)


5.6. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Polsce * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Polsce zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI RADY i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0365)


5.7. Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0366)


5.8. Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące otwartego dostępu do internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników i rozporządzenia (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0367)

Wystąpienie

Pilar del Castillo Vera (sprawozdawczyni).


5.9. Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (sprawozdawczyni) zaproponowała odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


5.10. Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0369)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0369)


5.11. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0370)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0370)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 2 załącznika V do Regulaminu).


5.12. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0371)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0371)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 2 załącznika V do Regulaminu).


5.13. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0372)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0372)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 2 załącznika V do Regulaminu).


5.14. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0373)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0373)

Nie udzielono absolutorium (zob. art. 5 ust. 2 lit. b) załącznika V do Regulaminu).


5.15. Sytuacja kryzysowa związana z wirusem Ebola – wnioski na przyszłość (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji kryzysowej związanej z wirusem Ebola: wnioski na przyszłość oraz sugestie odnośnie do wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się w celu zapobieżenia sytuacjom kryzysowym w przyszłości [2014/2204(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0374)

Wystąpienia

Charles Goerens przedstawił dwie poprawki ustne mające na celu dodanie nowej treści po ust. 2 oraz po motywie C. Obie poprawki ustne zostały przyjęte.


5.16. Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000113/2015), które skierowali Giovanni La Via, w imieniu komisji ENVI, Vicky Ford, w imieniu komisji IMCO, Jerzy Buzek, w imieniu komisji ITRE, Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Debata odbyła się dnia 6 października 2015 r. (pkt 11 protokołu z dnia 6.10.2015).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 27 października 2015 r. (pkt 4 protokołu z dnia 27.10.2015).

Projekty rezolucji B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 i B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1075/2015

(zastępujący B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 i B8-1080/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE;

—   Matthias Groote w imieniu grupy S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy i Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE;

—   Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2015)0375)

(Projekty rezolucji B8-1077/2015 i B8-1079/2015 stały się bezprzedmiotowe.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności