Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg

5. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Spoločná poľnohospodárska politika: zrušenie zastaraných aktov ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú smernica Rady 76/621/EHS týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch a nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCI NÁVRH a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0360)


5.2. Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, v mene Európskej únie [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0361)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


5.3. Zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov: zrušenie smernice o zdaňovaní príjmu z úspor * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady o zrušení smernice Rady 2003/48/ES [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0362)


5.4. Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov vo Švédsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov vo Švédsku [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0363)


5.5. Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Belgicku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Belgicku [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0364)


5.6. Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Poľsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Poľsku [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0365)


5.7. Balíky cestovných služieb a dohody o spojených cestovných službách ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíkoch cestovných služieb a dohodách o spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0366)


5.8. Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0367)

Vystúpenie

Pilar del Castillo Vera (spravodajkyňa).


5.9. Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (spravodajkyňa) navrhla, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


5.10. Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0369)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0369)


5.11. Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0370)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0370)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 2 písm. a) rokovacieho poriadku).


5.12. Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0371)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0371)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 2 písm. a) rokovacieho poriadku).


5.13. Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC (hlasovanie)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0372)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0372)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 2 písm. a) rokovacieho poriadku).


5.14. Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0373)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0373)

Absolutórium nebolo udelené (pozri prílohu V článok 5 ods. 2 písm. b) rokovacieho poriadku).


5.15. Kríza v súvislosti s ebolou: dlhodobé ponaučenia do budúcnosti (hlasovanie)

Správa o kríze v súvislosti s ebolou: dlhodobé ponaučenia do budúcnosti a ako posilniť systémy zdravotníctva v rozvojových krajinách, aby sa predišlo budúcej kríze [2014/2204(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0374)

Vystúpenia:

Charles Goerens predložil dva ústne pozmeňujúce návrhy, ktorými sa majú vložiť nové texty za ods. 2 a odôvodnenie C. Oba ústne pozmeňujúce návrhy boli prijaté.


5.16. Meranie emisií v automobilovom priemysle (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000113/2015) , ktorú položil Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, Vicky Ford, v mene výboru IMCO, Jerzy Buzek, v mene výboru ITRE, Michael Cramer, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: Meranie emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Rozprava sa uskutočnila 6. októbra 2015 (bod 11 zápisnice zo dňa 6.10.2015).

Návrhy uznesenia boli oznámené 27. októbra 2015 (bod 4 zápisnice zo dňa 27.10.2015).

Návrhy uznesenia B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 a B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1075/2015

(nahrádzajúci B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 a B8-1080/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Françoise Grossetête v mene skupiny PPE;

—   Matthias Groote v mene skupiny S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy a Dita Charanzová v mene skupiny ALDE;

—   Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2015)0375)

(Návrhy uznesenia B8-1077/2015 a B8-1079/2015 sa stali bezpredmetnými.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia