Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Jeppe Kofod - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák και Seán Kelly

Έκθεση Molly Scott Cato - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly και Jonathan Arnott

Έκθεση Birgit Collin-Langen - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir και Seán Kelly

Έκθεση Pilar del Castillo Vera - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn και Jonathan Arnott

Έκθεση Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling και Jonathan Arnott.

Οι αιτιολογήσεις ψήφου θα συνεχιστούν κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου