Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2132(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0298/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0298/2015

Συζήτηση :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0376

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

10. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Gérard Deprez (A8-0298/2015)

Οι José Manuel Fernandes και Gérard Deprez παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Gramegna (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ildikó Gáll-Pelcz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Danuta Maria Hübner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Peter Simon (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Tomáš Zdechovský (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Alain Cadec (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Péter Niedermüller (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Massimiliano Salini (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Jean-Paul Denanot (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Reimer Böge (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Μαρία Σπυράκη (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Arne Lietz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT) και Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean Arthuis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Giovanni La Via (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Jan Olbrycht, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Λευτέρης Χριστοφόρου, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere και Petri Sarvamaa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Νότης Μαριάς και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes και Gérard Deprez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015 και σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου