Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург

12. Положението в Израел и Палестина (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Израел и Палестина (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказа се Мария Габриел, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от James Carver и Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena и Arne Lietz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa и Miguel Viegas.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност