Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

12. Κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη (2015/2923(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει η Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των James Carver και Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Margrete Auken, Pavel Telička, Νεοκλής Συλικιώτης, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Νότης Μαριάς, Maria Arena και Arne Lietz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Doru-Claudian Frunzulică, Σοφία Σακοράφα και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου