Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 27. oktoober 2015 - Strasbourg

12. Olukord Iisraelis ja Palestiinas (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Iisraelis ja Palestiinas (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võttis Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid James Carver ja Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena ja Arne Lietz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa ja Miguel Viegas.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika