Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg

12. Situácia v Izraeli a Palestíne (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Izraeli a Palestíne (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

V rozprave vystúpila Mariya Gabriel v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili James Carver a Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena a Arne Lietz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa a Miguel Viegas.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia