Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2052(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0268/2015

Συζήτηση :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.11
CRE 28/10/2015 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0385

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

14. Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους - Πολιτική συνοχής και αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» - Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση - Απλούστευση και προσανατολισμός στις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για τα έτη 2014-2020 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση για τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους [2014/2214(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής και την αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» [2014/2246(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Έκθεση σχετικά με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση: κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων [2015/2052(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: José Blanco López (A8-0268/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000127/2015) που κατέθεσε Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, προς την Επιτροπή: Μέτρα με στόχο την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Οι Ivan Jakovčić, Fernando Ruas και José Blanco López, ο οποίος αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Tania González Peñas, παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Ο Younous Omarjee αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dubravka Šuica (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Sergio Gutiérrez Prieto (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Marco Affronte (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Franc Bogovič, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrew Lewer, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Νότης Μαριάς, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Μαρία Σπυράκη, Werner Kuhn και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ricardo Serrão Santos, Σοφία Σακοράφα, Tania González Peñas και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas και José Blanco López.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: οι τρεις εκθέσεις θα τεθούν σε ψηφοφορία στις 28 Οκτωβρίου 2015 (σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015, σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015 και σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015), η ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000127/2015 θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά την επόμενη περίοδο συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου