Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2052(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0268/2015

Debatten :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Stemmingen :

PV 28/10/2015 - 7.11
CRE 28/10/2015 - 7.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0385

Notulen
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg

14. Een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio - Cohesiebeleid en evaluatie van de Europa 2020-strategie - De Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur - Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (debat)
Volledige verslagen

Verslag over een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio [2014/2214(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Verslag over het cohesiebeleid en de evaluatie van de Europa 2020-strategie [2014/2246(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Verslag over de Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur: richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van artikel 23 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen [2015/2052(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: José Blanco López (A8-0268/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000127/2015) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas en José Blanco López, die weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van Tania González Peñas, leiden de verslagen in.

Younous Omarjee licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Sergio Gutiérrez Prieto (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Marco Affronte (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Franc Bogovič, namens de PPE-Fractie, Constanze Krehl, namens de S&D-Fractie, Andrew Lewer, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn en Ivana Maletić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas en José Blanco López.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: de drie verslagen zullen op 28 oktober 2015 in stemming worden gebracht (punt 7.9 van de notulen van 28.10.2015, punt 7.10 van de notulen van 28.10.2015 en punt 7.11 van de notulen van 28.10.2015), vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000127/2015 zal tijdens de volgende vergaderperiode in stemming worden gebracht.

Juridische mededeling - Privacybeleid