Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2052(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0268/2015

Rozpravy :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Hlasovanie :

PV 28/10/2015 - 7.11
CRE 28/10/2015 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0385

Zápisnica
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg

14. Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora - Politika súdržnosti a preskúmanie stratégie Európa 2020 - Európske štrukturálne a investičné fondy a riadna správa hospodárskych záležitostí - Snaha o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 (rozprava)
CRE

Správa o stratégii EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora [2014/2214(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Správa o politike súdržnosti a preskúmaní stratégie Európa 2020 [2014/2246(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Správa o európskych štrukturálnych a investičných fondoch a riadnej správe hospodárskych záležitostí: usmernenia na vykonávanie článku 23 nariadenia o spoločných ustanoveniach [2015/2052(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: José Blanco López (A8-0268/2015)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000127/2015), ktorú položil Iskra Mihaylova v mene výboru REGI pre Komisiu: Snaha o zjednodušenie a zameraniu na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 - 2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas a José Blanco López, ktorý odmietol odpovedať na otázku, ktorú zvihnutím modrej karty položila Tania González Peñas, uviedli svoje správy

Younous Omarjee rozvinul otázku.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dubravka Šuica (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Sergio Gutiérrez Prieto (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Marco Affronte (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Franc Bogovič v mene skupiny PPE, Constanze Krehl v mene skupiny S&D, Andrew Lewer v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, a Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn a Ivana Maletić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas a Miguel Viegas.

Vystúpili: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas a José Blanco López.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: o troch správach sa bude hlasovať 28. októbra 2015 bod 7.9 zápisnice zo dňa 28.10.2015, bod 7.10 zápisnice zo dňa 28.10.2015 a bod 7.11 zápisnice zo dňa 28.10.2015, o otázke na ústne zodpovedanie O-000127/2015 sa bude hlasovať na najbližšom plenárnom zasadnutí.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia