Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2052(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0268/2015

Debatter :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Omröstningar :

PV 28/10/2015 - 7.11
CRE 28/10/2015 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0385

Protokoll
Tisdagen den 27 oktober 2015 - Strasbourg

14. EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen - Sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin - De europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning - En förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik för 2014–2020 (debatt)
CRE

Betänkande om EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen [2014/2214(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Betänkande om sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin [2014/2246(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Betänkande om de europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning: riktlinjer för genomförandet av artikel 23 i förordningen om gemensamma bestämmelser [2015/2052(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: José Blanco López (A8-0268/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000127/2015) från Iskra Mihaylova, för utskottet REGI, till kommissionen: En förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik för 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas och José Blanco López, vilken avböjde att besvara en fråga (”blått kort”) från Tania González Peñas, redogjorde för betänkandena.

Younous Omarjee utvecklade frågan.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Dubravka Šuica (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Sergio Gutiérrez Prieto (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Marco Affronte (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Franc Bogovič för PPE-gruppen, Constanze Krehl för S&D-gruppen, Andrew Lewer för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn och Ivana Maletić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas och Miguel Viegas.

Talare: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas och José Blanco López.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: de tre betänkandena skulle gå till omröstning den 28 oktober 2015 (punkt 7.9 i protokollet av den 28.10.2015, punkt 7.10 i protokollet av den 28.10.2015 och punkt 7.11 i protokollet av den 28.10.2015), och frågan för muntligt besvarande (O-000127/2015) skulle gå till omröstning under följande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy