Показалец 
Протокол
PDF 287kWORD 210k
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***II (разискване)
 3.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 15 октомври 2015 г., по-специално относно финансирането от международни фондове, както и от заседанието на ръководителите от 25 октомври 2015 г. относно маршрута през Западните Балкани, и подготовка за срещата на високо равнище във Валета на 11 и 12 ноември 2015 г. (разискване)
 4.Измерване на емисиите в автомобилния сектор (внесени предложения за резолюция)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Обща селскостопанска политика: отмяна на остарели актове ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания: отмяна на Директивата за спестяванията * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Атоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.7.Пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги ***II (гласуване)
  
5.8.Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***II (гласуване)
  
5.9.Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание ***I (гласуване)
  
5.10.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане * (гласуване)
  
5.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (гласуване)
  
5.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (гласуване)
  
5.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC (гласуване)
  
5.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)
  
5.15.Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план (гласуване)
  
5.16.Измерване на емисиите в автомобилния сектор (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Работна програма на Комисията за 2016 г. (разискване)
 10.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели (разискване)
 11.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 12.Положението в Израел и Палестина (разискване)
 13.Положението в Южен Судан (разискване)
 14.Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море - Политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ - Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление - Към опростяване и постигане на резултати в областта на политиката на сближаване за периода 2014 - 2020 г. (разискване)
 15.Състав на политическите групи
 16.Реформа на избирателното право в ЕС (разискване)
 17.Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***II (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПРОТОКОЛ

ВТОРНИК, 27 ОКТОМВРИ 2015 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera представи препоръката за второ четене.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Vicky Ford, от името на групата ECR, Jens Rohde, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, относно протичането на дебата, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda и Jens Rohde, относно протичането на дебата (председателят внесе някои уточнения относно процедурата „синя карта“), Maria Grapini, за да зададе въпрос „синя карта“ на Julia Reda, която отговори, Roger Helmer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti и Theresa Griffin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa и Pascal Arimont.

Изказаха се: Andrus Ansip и Pilar del Castillo Vera.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.8 от протокола от 27.10.2015 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател


3. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 15 октомври 2015 г., по-специално относно финансирането от международни фондове, както и от заседанието на ръководителите от 25 октомври 2015 г. относно маршрута през Западните Балкани, и подготовка за срещата на високо равнище във Валета на 11 и 12 ноември 2015 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 15 октомври 2015 г., по-специално относно финансирането от международни фондове, както и от заседанието на ръководителите от 25 октомври 2015 г. относно маршрута през Западните Балкани, и подготовка за срещата на високо равнище във Валета на 11 и 12 ноември 2015 г. (2015/2841(RSP))

Председателят направи кратко изявление за представяне на дебата.

Donald Tusk (Председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Syed Kamall, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Pablo Iglesias, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marju Lauristin, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, и Herbert Reul.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula и Miltiadis Kyrkos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) и Donald Tusk.

Разискването приключи.


4. Измерване на емисиите в автомобилния сектор (внесени предложения за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000113/2015), зададен от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, Vicky Ford, от името на комисията IMCO, Jerzy Buzek, от името на комисията ITRE, Michael Cramer, от името на комисията TRAN, към Комисията: Измерване на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Разискването се състоя на 6 октомври 2015 г. (точка 11 от протокола от 6.10.2015 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor и Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain и Burkhard Balz, от името на групата PPE, относно измерване на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský и Jørn Dohrmann, от името на групата ECR, относно измерване на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica и Ismail Ertug, от името на групата S&D, относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015)

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa и Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner и Fredrick Federley, от името на групата ALDE, относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Гласуване: точка 5.16 от протокола от 27.10.2015 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказа се William (The Earl of) Dartmouth.


5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Обща селскостопанска политика: отмяна на остарели актове ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 76/621/ЕИО на Съвета за определяне на максимално равнище на ерукова киселина в масла и мазнини и на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0360)


5.2. Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария, предвиждащо мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходите от спестявания под формата на лихвени плащания [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0361)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


5.3. Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания: отмяна на Директивата за спестяванията * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за отмяна на Директива 2003/48/ЕО на Съвета [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0362)


5.4. Атоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0363)


5.5. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0364)


5.6. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0365)


5.7. Пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P8_TA(2015)0366)


5.8. Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P8_TA(2015)0367)

Изказване

Pilar del Castillo Vera (докладчик).


5.9. Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (докладчик) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.


5.10. Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0369)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0369)


5.11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0370)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0370)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 2 от Правилника за дейността)..


5.12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0371)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0371)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 2 от Правилника за дейността)..


5.13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC (гласуване)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0372)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0372)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 2 от Правилника за дейността)..


5.14. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0373)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0373)

Освобождаването от отговорност беше отхвърлено (вж. приложение V, член 5, параграф 2, буква б) от Правилника за дейността).


5.15. Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план (гласуване)

Доклад относно кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план и начините за укрепване на здравните системи в развиващите се страни с оглед на предотвратяването на бъдещи кризи [2014/2204(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0374)

Изказвания

Charles Goerens представи две устни изменения, целящи въвеждането на нов текст след параграф 2 и съображение В. Двете устни изменения бяха приети.


5.16. Измерване на емисиите в автомобилния сектор (гласуване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000113/2015), зададен от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, Vicky Ford, от името на комисията IMCO, Jerzy Buzek, от името на комисията ITRE, Michael Cramer, от името на комисията TRAN, към Комисията: Измерване на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Разискването се състоя на 6 октомври 2015 г. (точка 11 от протокола от 6.10.2015 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 27 октомври 2015 г. (точка 4 от протокола от 27.10.2015 г).

Предложения за резолюция B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 и B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1075/2015

(за замяна на B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 и B8-1080/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Françoise Grossetête, от името на групата PPE;

—   Matthias Groote, от името на групата S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy и Dita Charanzová, от името на групата ALDE;

—   Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P8_TA(2015)0375)

(Предложенията за резолюции B8-1077/2015 и B8-1079/2015 отпадат.)


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Jeppe Kofod - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák и Seán Kelly

Доклад Molly Scott Cato - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly и Jonathan Arnott

Доклад Birgit Collin-Langen - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir и Seán Kelly

Доклад Pilar del Castillo Vera - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn и Jonathan Arnott

Доклад Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling и Jonathan Arnott.

Обясненията на вота ще продължат по време на сесията в четвъртък, 29 октомври 2015 г.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.50 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


9. Работна програма на Комисията за 2016 г. (разискване)

Изявление на Комисията: Работна програма на Комисията за 2016 г. (2015/2853(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: József Szájer, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Vicky Ford, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, David Borrelli, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, от името на групата ENF, и Krisztina Morvai, независим член на ЕП.

Изказа се Frans Timmermans.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател


10. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели (разискване)

Доклад относно позицията на Съвета по проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes и Gérard Deprez представиха докладите.

Изказаха се: Pierre Gramegna (действащ председател на Съвета) и Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Ildikó Gáll-Pelcz (докладчик по становището на комисията IMCO), Danuta Maria Hübner (докладчик по становището на комисията AFCO), Peter Simon (докладчик по становището на комисията ECON), Tomáš Zdechovský (докладчик по становището на комисията CONT), Alain Cadec (докладчик по становището на комисията РECH), Péter Niedermüller (докладчик по становището на комисията LIBE), Massimiliano Salini (докладчик по становището на комисията TRAN), Jean-Paul Denanot (докладчик по становището на комисията AGRI), Reimer Böge (докладчик по становището на комисията INTA), Maria Spyraki (докладчик по становището на комисията REGI), Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията AFET), Arne Lietz (докладчик по становището на комисията DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (докладчик по становището на комисията CULT) и Paul Rübig, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Jens Geier, от името на групата S&D, Richard Ashworth, от името на групата ECR, Jean Arthuis, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Giovanni La Via (докладчик по становището на комисията ENVI), Jan Olbrycht, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Vladimír Maňka, Неджми Али, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (докладчик по становището на комисията FEMM), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere и Petri Sarvamaa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Новаков, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Кристалина Георгиева, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes и Gérard Deprez.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 28.10.2015 г и точка 7.2 от протокола от 28.10.2015 г.


11. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P6_TA(2009)0092(COR1) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 6 от протокола от 26.10.2015 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП (член 231, параграф 4 от Правилника на дейността), тя се счита за приета.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


12. Положението в Израел и Палестина (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Израел и Палестина (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказа се Мария Габриел, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от James Carver и Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena и Arne Lietz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa и Miguel Viegas.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


13. Положението в Южен Судан (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Южен Судан (2015/2905(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказа се Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Мария Габриел, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam и Jarosław Wałęsa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


14. Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море - Политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ - Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление - Към опростяване и постигане на резултати в областта на политиката на сближаване за периода 2014 - 2020 г. (разискване)

Доклад относно стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море [2014/2214(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Доклад относно политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ [2014/2246(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Доклад относно европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление: насоки за прилагането на член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби [2015/2052(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: José Blanco López (A8-0268/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000127/2015), зададен от Искра Михайлова, от името на комисията REGI, към Комисията: Към опростяване и постигане на резултати в политиката на сближаване за 2014 - 2020 г. (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas и José Blanco López, който отказа да отговори на въпрос „синя карта“ от Tania González Peñas, представиха докладите.

Younous Omarjee разви въпроса.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Dubravka Šuica (докладчик по становището на комисията AFET), Sergio Gutiérrez Prieto (докладчик по становището на комисията EMPL), който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Marco Affronte (докладчик по становището на комисията ENVI), Franc Bogovič, от името на групата PPE, Constanze Krehl, от името на групата S&D, Andrew Lewer, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Андрей Новаков, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn и Ivana Maletić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas и Miguel Viegas.

Изказаха се: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas и José Blanco López.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: трите доклада ще бъдат гласувани на 28 октомври 2015 г. (точка 7.9 от протокола от 28.10.2015 г, точка 7.10 от протокола от 28.10.2015 г и точка 7.11 от протокола от 28.10.2015 г), а въпросът с искане за устен отговор O-000127/2015 ще бъде гласуван на следващата месечна сесия.


15. Състав на политическите групи

Monica Macovei вече не е член на групата PPE, а се присъедини към групата ECR, считано от 27 октомври 2015 г.


16. Реформа на избирателното право в ЕС (разискване)

Доклад относно реформата на избирателното право в Европейския съюз [2015/2035(INL)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Danuta Maria Hübner и Jo Leinen (A8-0286/2015)

Danuta Maria Hübner и Jo Leinen представиха доклада.

Изказа се Arne Gericke, за да зададе въпрос „синя карта“ на Jo Leinen, който отговори.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: György Schöpflin, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, Diane James, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Mercedes Bresso, Pavel Svoboda, Pedro Silva Pereira, Beatrix von Storch, Ulrike Müller, Klaus Buchner, Vicky Maeijer, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, и Arne Gericke.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias, Josu Juaristi Abaunz, Julia Reda, Stanislav Polčák, João Ferreira.

Изказаха се: Corina Crețu, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.3 от протокола от 11.11.2015 г.


17. Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

António Marinho e Pinto представи препоръката за второ четене.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Mady Delvaux, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jiří Pospíšil, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Jean-Marie Cavada, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Diane James, Daniel Buda и Jytte Guteland.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Corina Crețu и António Marinho e Pinto.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 28.10.2015 г.


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 570.418/OJME).


19. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.45 ч.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Правна информация - Политика за поверителност