Seznam 
Zápis
PDF 260kWORD 200k
Úterý, 27. října 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***II (rozprava)
 3.Závěry zasedání Evropské rady ze dne 15. října 2015, zejména financování mezinárodních fondů, a ze schůzky vedoucích představitelů ze dne 25. října 2015 o západobalkánské cestě a příprava vrcholné schůzky ve Vallettě ve dnech 11. a 12. listopadu 2015 (rozprava)
 4.Měření emisí v automobilovém odvětví (předložené návrhy usnesení)
 5.Hlasování
  
5.1.Společná zemědělská politika: zrušení zastaralých aktů ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb: zrušení směrnice o zdanění příjmů z úspor * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.4.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů se Švédskem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.5.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Belgii * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.6.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů s Polskem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.7.Souborné cestovní služby a spojené cestovní služby ***II (hlasování)
  
5.8.Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***II (hlasování)
  
5.9.Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání ***I (hlasování)
  
5.10.Povinná automatická výměna informací v oblasti daní * (hlasování)
  
5.11.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS (hlasování)
  
5.12.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)
  
5.13.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC (hlasování)
  
5.14.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)
  
5.15.Krize vyvolaná virem Ebola: dlouhodobé poučení (hlasování)
  
5.16.Měření emisí v automobilovém odvětví (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Pracovní program Komise na rok 2016 (rozprava)
 10.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – všechny oddíly (rozprava)
 11.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 12.Situace v Izraeli a Palestině (rozprava)
 13.Situace v Jižním Súdánu (rozprava)
 14.Strategie EU pro jadranský a jónský region – Politika soudržnosti a přezkum strategie Evropa 2020 – Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí – Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014-2020 (rozprava)
 15.Členství v politických skupinách
 16.Reforma volebního práva Evropské unie (rozprava)
 17.Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu ***II (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 27. ŘÍJNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Krišjānis Kariņš za skupinu PPE, Patrizia Toia za skupinu S&D, Vicky Ford za skupinu ECR, Jens Rohde za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde a Sabine Verheyen k vedení rozpravy, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde k vedení rozpravy (předsedající upřesnil postup zvednutí modré karty), Maria Grapini, aby zvednutím modré karty položila otázku, na kterou Julia Reda odpověděla, Roger Helmer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti a Theresa Griffin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa a Pascal Arimont.

Vystoupili: Andrus Ansip a Pilar del Castillo Vera.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.8 zápisu ze dne 27.10.2015.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda


3. Závěry zasedání Evropské rady ze dne 15. října 2015, zejména financování mezinárodních fondů, a ze schůzky vedoucích představitelů ze dne 25. října 2015 o západobalkánské cestě a příprava vrcholné schůzky ve Vallettě ve dnech 11. a 12. listopadu 2015 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady ze dne 15. října 2015, zejména financování mezinárodních fondů, a ze schůzky vedoucích představitelů ze dne 25. října 2015 o západobalkánské cestě a příprava vrcholné schůzky ve Vallettě ve dnech 11. a 12. listopadu 2015 (2015/2841(RSP))

Předseda učinil krátké prohlášení, kterým uvedl rozpravu.

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil István Ujhelyi, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Pablo Iglesias za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marju Lauristin, Marcel de Graaff za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, a Herbert Reul.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula a Miltiadis Kyrkos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan a Monika Flašíková Beňová.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos (člen Komise) a Donald Tusk.

Rozprava skončila.


4. Měření emisí v automobilovém odvětví (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000113/2015), kterou pokládají Giovanni La Via za výbor ENVI, Vicky Ford za výbor IMCO, Jerzy Buzek za výbor ITRE, Michael Cramer za výbor TRAN Komisi: Měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Rozprava se konala dne 6. října 2015 (bod 11 zápisu ze dne 6.10.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor a Claude Turmes za skupinu Verts/ALE o měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain a Burkhard Balz za skupinu PPE o měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský a Jørn Dohrmann za skupinu ECR o měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica a Ismail Ertug za skupinu S&D o měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015);

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa a Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL o měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner a Fredrick Federley za skupinu ALDE o měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Hlasování: bod 5.16 zápisu ze dne 27.10.2015.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupil William (The Earl of) Dartmouth.


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Společná zemědělská politika: zrušení zastaralých aktů ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení směrnice Rady 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích, a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0360)


5.2. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0361)

Parlament schválil uzavření dohody.


5.3. Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb: zrušení směrnice o zdanění příjmů z úspor * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 2003/48/ES [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0362)


5.4. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů se Švédskem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů se Švédskem [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0363)


5.5. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Belgii * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Belgii [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0364)


5.6. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů s Polskem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů s Polskem [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0365)


5.7. Souborné cestovní služby a spojené cestovní služby ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2015)0366)


5.8. Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2015)0367)

Vystoupení

Pilar del Castillo Vera (zpravodajka).


5.9. Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (zpravodajka) navrhla, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil. Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


5.10. Povinná automatická výměna informací v oblasti daní * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0369)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0369)


5.11. Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0370)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0370)

Absolutorium je uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 2 jednacího řádu).


5.12. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0371)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0371)

Absolutorium je uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 2 jednacího řádu).


5.13. Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0372)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0372)

Absolutorium je uděleno a účetní uzávěrka schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 2 jednacího řádu).


5.14. Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0373)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0373)

Udělení absolutoria bylo odmítnuto (viz příloha V čl. 5 odst. 2 písm. b) jednacího řádu).


5.15. Krize vyvolaná virem Ebola: dlouhodobé poučení (hlasování)

Zpráva o krizi vyvolané virem Ebola: dlouhodobé poučení a jak posílit zdravotní systémy v rozvojových zemích, aby se předešlo budoucím krizím [2014/2204(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0374)

Vystoupení

Charles Goerens předložil dva ústní pozměňovací návrhy, kterými se vkládají nová znění za bod 2 a za bod odůvodnění C. Oba pozměňovací návrhy byly vzaty v potaz.


5.16. Měření emisí v automobilovém odvětví (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000113/2015), kterou pokládají Giovanni La Via za výbor ENVI, Vicky Ford za výbor IMCO, Jerzy Buzek za výbor ITRE, Michael Cramer za výbor TRAN Komisi: Měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Rozprava se konala dne 6. října 2015 (bod 11 zápisu ze dne 6.10.2015).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 27. října 2015 (bod 4 zápisu ze dne 27.10.2015).

Návrhy usnesení B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 a B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1075/2015

(nahrazující B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 a B8-1080/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Françoise Grossetête za skupinu PPE;

—   Matthias Groote za skupinu S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy a Dita Charanzová za skupinu ALDE;

—   Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2015)0375)

(Návrhy usnesení B8-1077/2015 a B8-1079/2015 se neberou v potaz.)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Jeppe Kofod - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák a Seán Kelly

zpráva Molly Scott Cato - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly a Jonathan Arnott

zpráva Birgit Collin-Langen - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir a Seán Kelly

zpráva Pilar del Castillo Vera - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn a Jonathan Arnott

zpráva Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling a Jonathan Arnott.

Vysvětlení hlasování budou pokračovat během denního zasedání ve čtvrtek 29. října 2015.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:50, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


9. Pracovní program Komise na rok 2016 (rozprava)

Prohlášení Komise: Pracovní program Komise na rok 2016 (2015/2853(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: József Szájer za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Vicky Ford za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Martina Michels za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, David Borrelli za skupinu EFDD, Matteo Salvini za skupinu ENF a Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně.

Vystoupil Frans Timmermans.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně


10. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – všechny oddíly (rozprava)

Zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes a Gérard Deprez uvedli zprávu.

Vystoupili: Pierre Gramegna (úřadující předseda Rady) a Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Ildikó Gáll-Pelcz (navrhovatelka výboru IMCO), Danuta Maria Hübner (navrhovatelka výboru AFCO), Peter Simon (navrhovatel výboru ECON), Tomáš Zdechovský (navrhovatel výboru CONT), Alain Cadec (navrhovatel výboru PECH), Péter Niedermüller (navrhovatel výboru LIBE), Massimiliano Salini (navrhovatel výboru TRAN), Jean-Paul Denanot (navrhovatel výboru AGRI), Reimer Böge (navrhovatel výboru INTA), Maria Spyraki (navrhovatelka výboru REGI), Cristian Dan Preda (navrhovatel výboru AFET), Arne Lietz (navrhovatel výboru DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (navrhovatel výboru CULT) a Paul Rübig za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Jens Geier za skupinu S&D, Richard Ashworth za skupinu ECR, Jean Arthuis za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Giovanni La Via (navrhovatel výboru ENVI), Jan Olbrycht, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (navrhovatelka výboru FEMM), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere a Petri Sarvamaa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes a Gérard Deprez.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 28.10.2015 a bod 7.2 zápisu ze dne 28.10.2015.


11. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Oprava P6_TA(2009)0092(COR1) byla oznámena na včerejším plenárním zasedání (bod 6 zápisu ze dne 26.10.2015).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu, aby se o ní hlasovalo.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


12. Situace v Izraeli a Palestině (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Izraeli a Palestině (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupila Mariya Gabriel za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili James Carver a Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena a Arne Lietz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa a Miguel Viegas.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


13. Situace v Jižním Súdánu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Jižním Súdánu (2015/2905(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupil Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Mariya Gabriel, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam a Jarosław Wałęsa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


14. Strategie EU pro jadranský a jónský region – Politika soudržnosti a přezkum strategie Evropa 2020 – Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí – Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014-2020 (rozprava)

Zpráva o strategii Evropské unie pro jadranský a jónský region [2014/2214(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Zpráva o politice soudržnosti a přezkum strategie Evropa 2020 [2014/2246(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Zpráva o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování článku 23 nařízení o společných ustanoveních [2015/2052(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: José Blanco López (A8-0268/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000127/2015), kterou pokládá Iskra Mihaylova za výbor REGI Komisi: Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas a José Blanco López, který odmítl odpovědět na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Tania González Peñas, uvedli zprávu.

Younous Omarjee rozvinul otázku.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: Dubravka Šuica (navrhovatelka výboru AFET), Sergio Gutiérrez Prieto (navrhovatel výboru EMPL), který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Marco Affronte (navrhovatel výboru ENVI), Franc Bogovič za skupinu PPE, Constanze Krehl za skupinu S&D, Andrew Lewer za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn a Ivana Maletić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas a Miguel Viegas.

Vystoupili: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas a José Blanco López.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: o všech třech zprávách se bude hlasovat dne 28. října 2015 (bod 7.9 zápisu ze dne 28.10.2015, bod 7.10 zápisu ze dne 28.10.2015 a bod 7.11 zápisu ze dne 28.10.2015), o otázce k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000127/2015 se bude hlasovat na příštím dílčím zasedání.


15. Členství v politických skupinách

Monica Macovei již není členkou skupiny PPE a dne 27. října 2015 se stala členkou skupiny ECR.


16. Reforma volebního práva Evropské unie (rozprava)

Zpráva o reformě volebního práva Evropské unie [2015/2035(INL)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Danuta Maria Hübner a Jo Leinen (A8-0286/2015)

Danuta Maria Hübner a Jo Leinen uvedli zprávu.

Vystoupil Arne Gericke, aby zvednutím modré karty položil otázku Jo Leinenovi, který na otázku odpověděl.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: György Schöpflin za skupinu PPE, Mercedes Bresso za skupinu S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE, Diane James za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Mercedes Bresso, Pavel Svoboda, Pedro Silva Pereira, Beatrix von Storch, Ulrike Müller, Klaus Buchner, Vicky Maeijer, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, a Arne Gericke.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Josu Juaristi Abaunz, Julia Reda, Stanislav Polčák, João Ferreira.

Vystoupili: Corina Crețu, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.3 zápisu ze dne 11.11.2015.


17. Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k nařízení Evropské parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

António Marinho e Pinto uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Mady Delvaux za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jiří Pospíšil, Sajjad Karim za skupinu ECR, Jean-Marie Cavada za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Diane James, Daniel Buda a Jytte Guteland.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Corina Crețu a António Marinho e Pinto.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 28.10.2015.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 570.418/OJME).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:45.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Právní upozornění - Ochrana soukromí