Indeks 
Protokol
PDF 273kWORD 175k
Tirsdag den 27. oktober 2015 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***II (forhandling)
 3.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 15. oktober 2015, navnlig finansieringen af internationale fonde og stats- og regeringschefernes møde om den vestlige balkanrute den 25. oktober 2015 samt forberedelse af topmødet i Valletta den 11.-12. november 2015 (forhandling)
 4.Emissionsmålinger i bilsektoren (indgivne beslutningsforslag)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Den fælles landbrugspolitik: ophævelse af forældede retsakter ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.2.Aftale mellem EU og Schweiz om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.3.Beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger: ophævelse af rentebeskatningsdirektivet * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.4.Elektronisk udveksling med Sverige af fingeraftryksdata * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.5.Ellektronisk udveksling med Belgien af fingeraftryksdata * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.6.Elektronisk udveksling med Polen af fingeraftryksdata * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.7.Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer ***II (afstemning)
  
5.8.EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***II (afstemning)
  
5.9.Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden behandling eller straf ***I (afstemning)
  
5.10.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * (afstemning)
  
5.11.Decharge 2013: Fællesforetagendet Artemis (afstemning)
  
5.12.Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)
  
5.13.Decharge 2013: Fællesforetagendet ENIAC (afstemning)
  
5.14.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)
  
5.15.Ebola-krisen: Den lære, der må drages på lang sigt (afstemning)
  
5.16.Emissionsmålinger i bilsektoren (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Kommissionens arbejdsprogram 2016 (forhandling)
 10.Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner (forhandling)
 11.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 12.Situationen i Israel og Palæstina (forhandling)
 13.Situationen i Sydsudan (forhandling)
 14.EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav - Samhørighedspolitikken og midtvejsgennemgangen af Europa 2020-strategien - Europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring - Mod forenkling og resultatorientering i samhørighedspolitikken for 2014-2020 (forhandling)
 15.De politiske gruppers sammensætning
 16.Reform af valgloven i EU (forhandling)
 17.Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten ***II (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


PROTOKOL

TIRSDAG DEN 27. OKTOBER 2015

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen, Patrizia Toia for S&D-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Jens Rohde for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, de to sidstnævnte om afviklingen af forhandlingen, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde om afviklingen af forhandlingen (formanden gav oplysninger om proceduren med blåt kort), Maria Grapini for at stille et blåt kort-spørgsmål til Julia Reda, som besvarede det, Roger Helmer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti og Theresa Griffin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa og Pascal Arimont.

Talere: Andrus Ansip og Pilar del Castillo Vera.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 27.10.2015.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand


3. Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 15. oktober 2015, navnlig finansieringen af internationale fonde og stats- og regeringschefernes møde om den vestlige balkanrute den 25. oktober 2015 samt forberedelse af topmødet i Valletta den 11.-12. november 2015 (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 15. oktober 2015, navnlig finansieringen af internationale fonde og stats- og regeringschefernes møde om den vestlige balkanrute den 25. oktober 2015 samt forberedelse af topmødet i Valletta den 11.-12. november 2015 (2015/2841(RSP))

Formanden afgav en kort erklæring som indledning på forhandlingen.

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra István Ujhelyi, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Syed Kamall for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Pablo Iglesias for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marju Lauristin, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, og Herbert Reul.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula og Miltiadis Kyrkos.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan og Monika Flašíková Beňová.

Talere: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


4. Emissionsmålinger i bilsektoren (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000113/2015) af Giovanni La Via, for ENVI, Vicky Ford, for IMCO, Jerzy Buzek, for ITRE, Michael Cramer, for TRAN, til Kommissionen: Emissionsmålinger i bilsektoren (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Forhandlingen havde fundet sted den 6. oktober 2015 (punkt 11 i protokollen af 6.10.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor og Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, om emissionsmålinger i bilsektoren (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain og Burkhard Balz for PPE-Gruppen, om emissionsmålinger i bilsektoren 2015/2865(RSP) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský og Jørn Dohrmann for ECR-Gruppen, om emissionsmålinger i bilsektoren 2015/2865(RSP) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica og Ismail Ertug for S&D-Gruppen, om emissionsmålinger i bilsektoren (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015)

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa og Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, om emissionsmålinger i bilsektoren (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner og Fredrick Federley for ALDE-Gruppen, om emissionsmålinger i bilsektoren (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Afstemning: punkt 5.16 i protokollen af 27.10.2015.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Indlæg af William (The Earl of) Dartmouth.


5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Den fælles landbrugspolitik: ophævelse af forældede retsakter ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets direktiv 76/621/EØF om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer og Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0360)


5.2. Aftale mellem EU og Schweiz om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0361)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


5.3. Beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger: ophævelse af rentebeskatningsdirektivet * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0362)


5.4. Elektronisk udveksling med Sverige af fingeraftryksdata * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Sverige af fingeraftryksdata [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0363)


5.5. Ellektronisk udveksling med Belgien af fingeraftryksdata * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Belgien af fingeraftryksdata [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0364)


5.6. Elektronisk udveksling med Polen af fingeraftryksdata * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Polen af fingeraftryksdata [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0365)


5.7. Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2015)0366)


5.8. EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2015)0367)

Indlæg

Pilar del Castillo Vera (Ordfører).


5.9. Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden behandling eller straf ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


5.10. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * (afstemning)

Betænkning om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0369)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0369)


5.11. Decharge 2013: Fællesforetagendet Artemis (afstemning)

Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2015)0370)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0370)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 2, litra a)).


5.12. Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)

Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2015)0371)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0371)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 2, litra a)).


5.13. Decharge 2013: Fællesforetagendet ENIAC (afstemning)

Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2015)0372)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0372)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 2, litra a)).


5.14. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)

Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2015)0373)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0373)

Der nægtes decharge (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 2, litra b)).


5.15. Ebola-krisen: Den lære, der må drages på lang sigt (afstemning)

Betænkning om ebola-krisen: Den lære, der må drages på lang sigt, og hvordan sundhedsvæsenet i udviklingslande kan styrkes for at forebygge fremtidige kriser [2014/2204(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0374)

Indlæg

Charles Goerens havde stillet to mundtlige ændringsforslag med henblik på at indføje nye tekster efter punkr 2 og betragtning C. De to mundtlige ændringsforslag var blevet godtaget.


5.16. Emissionsmålinger i bilsektoren (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000113/2015) af Giovanni La Via, for ENVI, Vicky Ford, for IMCO, Jerzy Buzek, for ITRE, Michael Cramer, for TRAN, til Kommissionen: Emissionsmålinger i bilsektoren (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Forhandlingen fandt sted den 6. oktober 2015 (punkt 11 i protokollen af 6.10.2015).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 27. oktober 2015 (punkt 4 i protokollen af 27.10.2015).

Forslag til beslutning B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 og B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1075/2015

(erstatter B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 og B8-1080/2015):

stillet af:

—   Françoise Grossetête for PPE-Gruppen;

—   Matthias Groote for S&D-Gruppen;

—   Gerben-Jan Gerbrandy og Dita Charanzová for ALDE-Gruppen;

—   Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0375)

(Forslag til beslutning B8-1077/2015 og B8-1079/2015 bortfaldt).


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Jeppe Kofod - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák og Seán Kelly

Betænkning: Molly Scott Cato - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly og Jonathan Arnott

Betænkning: Birgit Collin-Langen - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir og Seán Kelly

Betænkning: Pilar del Castillo Vera - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn og Jonathan Arnott

Betænkning: Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling og Jonathan Arnott

Stemmeforklaringerne ville fortsætte på mødet torsdag den 29. oktober 2015.


7. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.50 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


9. Kommissionens arbejdsprogram 2016 (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Kommissionens arbejdsprogram 2016 (2015/2853(RSP))

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: József Szájer for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, David Borrelli for EFDD-Gruppen, Matteo Salvini for ENF-Gruppen, og Krisztina Morvai, løsgænger.

Indlæg af Frans Timmermans.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand


10. Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner (forhandling)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes og Gérard Deprez forelagde betænkningerne.

Talere: Pierre Gramegna (formand for Rådet) og Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Talere: Ildikó Gáll-Pelcz (ordfører for udtalelse fra IMCO), Danuta Maria Hübner (ordfører for udtalelse fra AFCO), Peter Simon (ordfører for udtalelse fra ECON), Tomáš Zdechovský (ordfører for udtalelse fra CONT), Alain Cadec (ordfører for udtalelse fra PECH), Péter Niedermüller (ordfører for udtalelse fra LIBE), Massimiliano Salini (ordfører for udtalelse fra TRAN), Jean-Paul Denanot (ordfører for udtalelse fra AGRI), Reimer Böge (ordfører for udtalelse fra INTA), Maria Spyraki (ordfører for udtalelse fra REGI), Cristian Dan Preda (ordfører for udtalelse fra AFET), Arne Lietz (ordfører for udtalelse fra DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (ordfører for udtalelse fra CULT) og Paul Rübig for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Jens Geier for S&D-Gruppen, Richard Ashworth for ECR-Gruppen, Jean Arthuis for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Giovanni La Via (ordfører for udtalelse fra ENVI), Jan Olbrycht, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (ordfører for udtalelse fra FEMM), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere og Petri Sarvamaa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes og Gérard Deprez.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 28.10.2015 og punkt 7.2 i protokollen af 28.10.2015.


11. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelse P6_TA(2009)0092(COR1) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 6 i protokollen af 26.10.2015).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås den for vedtaget.

(Mødet udsat i nogle minutter)


12. Situationen i Israel og Palæstina (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Israel og Palæstina (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Indlæg af Mariya Gabriel for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra James Carver og Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena og Arne Lietz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa og Miguel Viegas.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Situationen i Sydsudan (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Sydsudan (2015/2905(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Indlæg af Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Mariya Gabriel, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam og Jarosław Wałęsa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav - Samhørighedspolitikken og midtvejsgennemgangen af Europa 2020-strategien - Europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring - Mod forenkling og resultatorientering i samhørighedspolitikken for 2014-2020 (forhandling)

Betænkning om en EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav [2014/2214(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Betænkning om samhørighedspolitikken og midtvejsgennemgangen af Europa 2020-strategien [2014/2246(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Betænkning om de europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring: retningslinjer for gennemførelsen af artikel 23 i forordningen om fælles bestemmelser [2015/2052(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: José Blanco López (A8-0268/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000127/2015) af Iskra Mihaylova, for REGI, til Kommissionen: Hen imod forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020. (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas og José Blanco López, som afviste at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Tania González Peñas, forelagde betænkningerne.

Younous Omarjee begrundede spørgsmålet.

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Dubravka Šuica (ordfører for udtalelse fra AFET), Sergio Gutiérrez Prieto (ordfører for udtalelse fra EMPL), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Marco Affronte (ordfører for udtalelse fra ENVI), Franc Bogovič for PPE-Gruppen, Constanze Krehl for S&D-Gruppen, Andrew Lewer for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, og Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn og Ivana Maletić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas og Miguel Viegas.

Talere: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas og José Blanco López.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: de tre betænkninger ville blive sat til afstemning den 28. oktober 2015 (punkt 7.9 i protokollen af 28.10.2015, punkt 7.10 i protokollen af 28.10.2015 og punkt 7.11 i protokollen af 28.10.2015), forespørgslen til mundtlig besvarelse O-000127/2015 ville blive sat til afstemning under næste mødeperiode.


15. De politiske gruppers sammensætning

Monica Macovei var ikke længere medlem af PPE og havde tilsluttet sig ECR-Gruppen med virkning fra den 27. oktober 2015.


16. Reform af valgloven i EU (forhandling)

Betænkning om reform af valgloven i Den Europæiske Union [2015/2035(INL)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Danuta Maria Hübner og Jo Leinen (A8-0286/2015)

Danuta Maria Hübner og Jo Leinen forelagde betænkningen

Indlæg af Arne Gericke for at stille et blåt kort-spørgsmål til Jo Leinen, som besvarede det.

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: György Schöpflin for PPE-Gruppen, Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mercedes Bresso, Pavel Svoboda, Pedro Silva Pereira, Beatrix von Storch, Ulrike Müller, Klaus Buchner, Vicky Maeijer, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton, og Arne Gericke.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Josu Juaristi Abaunz, Julia Reda, Stanislav Polčák, João Ferreira.

Talere: Corina Crețu, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.3 i protokollen af 11.11.2015.


17. Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

António Marinho e Pinto forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Mady Delvaux for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jiří Pospíšil, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, Jean-Marie Cavada for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Diane James, Daniel Buda og Jytte Guteland.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias og Stanislav Polčák.

Talere: Corina Crețu og António Marinho e Pinto.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 28.10.2015.


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 570.418/OJME).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.45.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik