Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 284kWORD 215k
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***II (συζήτηση)
 3.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2015, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση διεθνών ταμείων, και της συνεδρίασης ηγετών για τις μεταναστευτικές ροές μέσω των Δυτικών Βαλκανίων, της 25ης Οκτωβρίου 2015, καθώς και προετοιμασία της διάσκεψης της Βαλέτας, της 11ης και 12ης Νοεμβρίου 2015 (συζήτηση)
 4.Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Κοινή Αγροτική Πολιτική: κατάργηση πεπαλαιωμένων πράξεων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2.Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.3.Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις: κατάργηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.4.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Σουηδία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.5.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Βέλγιο * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.6.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πολωνία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.7.Οργανωμένα ταξίδια και συνδεόμενοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ***II (ψηφοφορία)
  5.8.Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***II (ψηφοφορία)
  5.9.Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ***I (ψηφοφορία)
  5.10.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας * (ψηφοφορία)
  5.11.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS (ψηφοφορία)
  5.12.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (ψηφοφορία)
  5.13.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ENIAC (ψηφοφορία)
  5.14.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  5.15.Η κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου (ψηφοφορία)
  5.16.Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (συζήτηση)
 10.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 11.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 12.Κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (συζήτηση)
 14.Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους - Πολιτική συνοχής και αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» - Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση - Απλούστευση και προσανατολισμός στις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για τα έτη 2014-2020 (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 16.Η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 17.Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***II (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***II (συζήτηση)

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EK για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Η Pilar del Castillo Vera παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jens Rohde, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, οι δύο τελευταίοι επί της διεξαγωγής της συζητήσεως, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde επί της διεξαγωγής της συζητήσεως (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων με γαλάζια κάρτα), Maria Grapini, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στη Julia Reda, η οποία και απαντά, Roger Helmer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti και Theresa Griffin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Marc Tarabella, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa και Pascal Arimont.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Pilar del Castillo Vera.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος


3. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2015, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση διεθνών ταμείων, και της συνεδρίασης ηγετών για τις μεταναστευτικές ροές μέσω των Δυτικών Βαλκανίων, της 25ης Οκτωβρίου 2015, καθώς και προετοιμασία της διάσκεψης της Βαλέτας, της 11ης και 12ης Νοεμβρίου 2015 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2015, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση διεθνών ταμείων, και της συνεδρίασης ηγετών για τις μεταναστευτικές ροές μέσω των Δυτικών Βαλκανίων, της 25ης Οκτωβρίου 2015, καθώς και προετοιμασία της διάσκεψης της Βαλέτας, της 11ης και 12ης Νοεμβρίου 2015 (2015/2841(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση ως εισαγωγή στη συζήτηση.

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του István Ujhelyi, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Pablo Iglesias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marju Lauristin, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, και Herbert Reul.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Γεώργιος Επιτήδειος, Andrzej Grzyb, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Νότης Μαριάς, Ivo Vajgl, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Σοφία Σακοράφα, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula και Μιλτιάδης Κύρκος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Ana Gomes, Jozo Radoš, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.


4. Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000113/2015) που κατέθεσαν οι Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Vicky Ford, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 6 Οκτωβρίου 2015 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor και Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain και Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský και Jørn Dohrmann, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015)·

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica και Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Kateřina Konečná, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα και Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner και Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 5.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο William (The Earl of) Dartmouth.


5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


5.1. Κοινή Αγροτική Πολιτική: κατάργηση πεπαλαιωμένων πράξεων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 76/621/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί καθορισμού ανώτατου ορίου περιεκτικότητας ερουκικού οξέος στα έλαια και τα λίπη και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0360)


5.2. Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ DU CONSEIL, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0361)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.3. Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις: κατάργηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0362)


5.4. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Σουηδία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Σουηδία [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ DU CONSEIL και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0363)


5.5. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Βέλγιο * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Βέλγιο [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0364)


5.6. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πολωνία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πολωνία [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0365)


5.7. Οργανωμένα ταξίδια και συνδεόμενοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ***II (ψηφοφορία)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2015)0366)


5.8. Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EK για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2015)0367)

Παρέμβαση

Pilar del Castillo Vera (Εισηγήτρια).


5.9. Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (εισηγήτρια) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Το ζήτημα θεωρείται επομένως αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.


5.10. Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0369)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0369)


5.11. Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0370)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0370)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού).


5.12. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0371)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0371)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού).


5.13. Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ENIAC (ψηφοφορία)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0372)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0372)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού).


5.14. Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0373)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0373)

Η απαλλαγή απορρίπτεται (βλ. παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), του Κανονισμού).


5.15. Η κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έξαρση του ιού Έμπολα: Διδάγματα σε βάθος χρόνου και τρόποι ενίσχυσης των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις [2014/2204(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0374)

Παρεμβάσεις

Ο Charles Goerens παρουσιάζει δύο τροπολογίες με τις οποίες εισάγει νέο κείμενο μετά την παράγραφο 2 και την αιτιολογική σκέψη Γ. Οι δύο προφορικές τροπολογίες κρατούνται.


5.16. Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000113/2015) που κατέθεσαν οι Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Vicky Ford, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 6 Οκτωβρίου 2015 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2015).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 2015 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 και B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1075/2015

(αντικαθιστά τιςB8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 και B8-1080/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Gerben-Jan Gerbrandy και Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0375)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-1077/2015 και B8-1079/2015 καταπίπτουν.)


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Jeppe Kofod - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák και Seán Kelly

Έκθεση Molly Scott Cato - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly και Jonathan Arnott

Έκθεση Birgit Collin-Langen - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir και Seán Kelly

Έκθεση Pilar del Castillo Vera - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn και Jonathan Arnott

Έκθεση Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling και Jonathan Arnott.

Οι αιτιολογήσεις ψήφου θα συνεχιστούν κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2015.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.50 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


9. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2853(RSP))

Ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Matteo Salvini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος


10. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Gérard Deprez (A8-0298/2015)

Οι José Manuel Fernandes και Gérard Deprez παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Gramegna (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ildikó Gáll-Pelcz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Danuta Maria Hübner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Peter Simon (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Tomáš Zdechovský (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Alain Cadec (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Péter Niedermüller (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Massimiliano Salini (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Jean-Paul Denanot (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Reimer Böge (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Μαρία Σπυράκη (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Arne Lietz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT) και Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean Arthuis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Giovanni La Via (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Jan Olbrycht, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Λευτέρης Χριστοφόρου, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere και Petri Sarvamaa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Νότης Μαριάς και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes και Gérard Deprez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015 και σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015.


11. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P6_TA(2009)0092(COR1) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια εχθές (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2015).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ούτε από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές (άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


12. Κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη (2015/2923(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει η Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των James Carver και Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Margrete Auken, Pavel Telička, Νεοκλής Συλικιώτης, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Νότης Μαριάς, Maria Arena και Arne Lietz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Doru-Claudian Frunzulică, Σοφία Σακοράφα και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (2015/2905(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Mariya Gabriel, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam και Jarosław Wałęsa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους - Πολιτική συνοχής και αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» - Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση - Απλούστευση και προσανατολισμός στις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για τα έτη 2014-2020 (συζήτηση)

Έκθεση για τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους [2014/2214(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής και την αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» [2014/2246(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Έκθεση σχετικά με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση: κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων [2015/2052(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: José Blanco López (A8-0268/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000127/2015) που κατέθεσε Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, προς την Επιτροπή: Μέτρα με στόχο την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Οι Ivan Jakovčić, Fernando Ruas και José Blanco López, ο οποίος αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Tania González Peñas, παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Ο Younous Omarjee αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dubravka Šuica (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Sergio Gutiérrez Prieto (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Marco Affronte (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Franc Bogovič, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrew Lewer, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Νότης Μαριάς, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Μαρία Σπυράκη, Werner Kuhn και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ricardo Serrão Santos, Σοφία Σακοράφα, Tania González Peñas και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas και José Blanco López.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: οι τρεις εκθέσεις θα τεθούν σε ψηφοφορία στις 28 Οκτωβρίου 2015 (σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015, σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015 και σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015), η ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000127/2015 θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά την επόμενη περίοδο συνόδου.


15. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Monica Macovei δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας ECR από τις 27 Οκτωβρίου 2015.


16. Η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2015/2035(INL)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Danuta Maria Hübner και Jo Leinen (A8-0286/2015)

Οι Danuta Maria Hübner και Jo Leinen παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Arne Gericke, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Jo Leinen, ο οποίος και απαντά.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι György Schöpflin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Mercedes Bresso, Pavel Svoboda, Pedro Silva Pereira, Beatrix von Storch, Ulrike Müller, Klaus Buchner, Vicky Maeijer, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, και Arne Gericke.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Josu Juaristi Abaunz, Julia Reda, Stanislav Polčák, João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.11.2015.


17. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***II (συζήτηση)

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

Ο António Marinho e Pinto παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mady Delvaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jiří Pospíšil, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Diane James, Daniel Buda και Jytte Guteland.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και António Marinho e Pinto.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015.


18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 570.418/OJME).


19. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.45.

Klaus Welle

Δημήτριος Παπαδημούλης

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Ζαγοράκης

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου