Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 259kWORD 180k
Tiistai 27. lokakuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat ***II (keskustelu)
 3.Eurooppa-neuvoston päätelmät 15. lokakuuta 2015 pidetystä kokouksesta, erityisesti kansainvälisten rahastojen rahoittamisesta, sekä Länsi-Balkanin pakolaisvirtojen reittiä käsitelleen 25. lokakuuta 2015 pidetyn korkean tason kokouksen päätelmät ja 11.–12. marraskuuta 2015 pidettävän Vallettan huippukokouksen valmistelu (keskustelu)
 4.Autoalan päästömittaukset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Äänestykset
  
5.1.Yhteinen maatalouspolitiikka: vanhentuneiden säädösten kumoaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus tilejä koskevasta automaattisesta tiedonvaihdosta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.3.Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus: säästödirektiivin kumoaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.4.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Ruotsin kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.5.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Belgian kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.6.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Puolan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.7.Matkapaketit ja yhdistetyt matkajärjestelyt ***II (äänestys)
  
5.8.Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat ***II (äänestys)
  
5.9.Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen ***I (äänestys)
  
5.10.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla * (äänestys)
  
5.11.Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys (äänestys)
  
5.12.Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (äänestys)
  
5.13.Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys (äänestys)
  
5.14.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)
  
5.15.Ebolakriisi: opetukset pitkällä aikavälillä (äänestys)
  
5.16.Autoalan päästömittaukset (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Komission työohjelma 2016 (keskustelu)
 10.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat (keskustelu)
 11.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 12.Israelin ja Palestiinan tilanne (keskustelu)
 13.Etelä-Sudanin tilanne (keskustelu)
 14.EU:n strategia Adrian- ja Joonianmeren alueelle - Koheesiopolitiikka ja Eurooppa 2020 -strategian arviointi - Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta - Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–2020 (keskustelu)
 15.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 16.Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen (keskustelu)
 17.Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä ***II (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Jens Rohde ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde ja Sabine Verheyen keskustelun johtamisesta, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde keskustelun johtamisesta (puhemies täsmensi "sinisen kortin" menettelyä), Maria Grapini, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Julia Reda vastasi, Roger Helmer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti ja Theresa Griffin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa ja Pascal Arimont.

Puheenvuorot: Andrus Ansip ja Pilar del Castillo Vera.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.10.2015, kohta 5.8.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ


3. Eurooppa-neuvoston päätelmät 15. lokakuuta 2015 pidetystä kokouksesta, erityisesti kansainvälisten rahastojen rahoittamisesta, sekä Länsi-Balkanin pakolaisvirtojen reittiä käsitelleen 25. lokakuuta 2015 pidetyn korkean tason kokouksen päätelmät ja 11.12. marraskuuta 2015 pidettävän Vallettan huippukokouksen valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston päätelmät 15. lokakuuta 2015 pidetystä kokouksesta, erityisesti kansainvälisten rahastojen rahoittamisesta, sekä Länsi-Balkanin pakolaisvirtojen reittiä käsitelleen 25. lokakuuta 2015 pidetyn korkean tason kokouksen päätelmät ja 11.–12. marraskuuta 2015 pidettävän Vallettan huippukokouksen valmistelu (2015/2841(RSP))

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman keskustelun alustamiseksi.

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla István Ujhelyi, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Pablo Iglesias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marju Lauristin, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds ja Herbert Reul.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula ja Miltiadis Kyrkos.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan ja Monika Flašíková Beňová.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Autoalan päästömittaukset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000113/2015): Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta, Vicky Ford IMCO-valiokunnan puolesta, Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta, Michael Cramer TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Autoalan päästömittaukset (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Keskustelu käytiin 6. lokakuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 6.10.2015, kohta 11).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor ja Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, autoalan päästömittauksista (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015)

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain ja Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, autoalan päästömittauksista (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015)

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský ja Jørn Dohrmann ECR-ryhmän puolesta, autoalan päästömittauksista (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015)

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica ja Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, autoalan päästömittauksista (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015)

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa ja Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, autoalan päästömittauksista (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015)

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner ja Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta, autoalan päästömittauksista (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.10.2015, kohta 5.16.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

William (The Earl of) Dartmouth käytti puheenvuoron.


5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Yhteinen maatalouspolitiikka: vanhentuneiden säädösten kumoaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0360)


5.2. Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus tilejä koskevasta automaattisesta tiedonvaihdosta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0361)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


5.3. Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus: säästödirektiivin kumoaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0362)


5.4. Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Ruotsin kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Ruotsin kanssa [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0363)


5.5. Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Belgian kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Belgian kanssa [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0364)


5.6. Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Puolan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Puolan kanssa [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0365)


5.7. Matkapaketit ja yhdistetyt matkajärjestelyt ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2015)0366)


5.8. Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2015)0367)

Puheenvuoro:

Pilar del Castillo Vera (esittelijä).


5.9. Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (esittelijä) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


5.10. Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0369)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0369)


5.11. Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys (äänestys)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0370)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0370)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 2 kohta).


5.12. Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (äänestys)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0371)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0371)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 2 kohta).


5.13. Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys (äänestys)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0372)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0372)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 2 kohta).


5.14. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0373)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0373)

Vastuuvapaus evättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 2 kohdan b alakohta).


5.15. Ebolakriisi: opetukset pitkällä aikavälillä (äänestys)

Mietintö aiheesta "Ebolakriisi: opetukset pitkällä aikavälillä sekä keinot vahvistaa kehitysmaiden terveydenhuoltojärjestelmiä kriisien ennaltaehkäisemiseksi tulevaisuudessa" [2014/2204(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0374)

Puheenvuorot:

Charles Goerens esitti kaksi suullista tarkistusta lisätäkseen uudet tekstit 2 kohdan ja johdanto-osan C kappaleen jälkeen. Molemmat suulliset tarkistukset hyväksyttiin.


5.16. Autoalan päästömittaukset (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000113/2015): Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta, Vicky Ford IMCO-valiokunnan puolesta, Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta, Michael Cramer TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Autoalan päästömittaukset (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Keskustelu käytiin 6. lokakuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 6.10.2015, kohta 11).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 27. lokakuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 27.10.2015, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 ja B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1075/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 ja B8-1080/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta;

—   Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta;

—   Gerben-Jan Gerbrandy ja Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta;

—   Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0375)

(Päätöslauselmaesitykset B8-1077/2015 ja B8-1079/2015 raukesivat.)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Jeppe Kofod - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák ja Seán Kelly

Mietintö Molly Scott Cato - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly ja Jonathan Arnott

Mietintö Birgit Collin-Langen - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir ja Seán Kelly

Mietintö Pilar del Castillo Vera - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn ja Jonathan Arnott

Mietintö Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling ja Jonathan Arnott.

Äänestysselitysten antamista jatketaan torstaina 29. lokakuuta 2015 järjestettävässä istunnossa.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.50 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


9. Komission työohjelma 2016 (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komission työohjelma 2016 (2015/2853(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: József Szájer PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Matteo Salvini ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Krisztina Morvai.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS


10. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat (keskustelu)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Pierre Gramegna (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Danuta Maria Hübner (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Simon (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tomáš Zdechovský (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alain Cadec (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Péter Niedermüller (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Massimiliano Salini (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Paul Denanot (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Reimer Böge (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Maria Spyraki (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian Dan Preda (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Arne Lietz (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Jens Geier S&D-ryhmän puolesta, Richard Ashworth ECR-ryhmän puolesta, Jean Arthuis ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Giovanni La Via (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jan Olbrycht, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere ja Petri Sarvamaa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.1 ja istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.2.


11. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisusta P6_TA(2009)0092(COR1) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 26.10.2015, kohta 6).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


12. Israelin ja Palestiinan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Israelin ja Palestiinan tilanne (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla James Carver ja Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena ja Arne Lietz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa ja Miguel Viegas.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Etelä-Sudanin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Etelä-Sudanin tilanne (2015/2905(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Mariya Gabriel, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam ja Jarosław Wałęsa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas ja Fabio Massimo Castaldo.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. EU:n strategia Adrian- ja Joonianmeren alueelle - Koheesiopolitiikka ja Eurooppa 2020 -strategian arviointi - Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta - Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–2020 (keskustelu)

Mietintö EU:n strategiasta Adrian- ja Joonianmeren alueelle [2014/2214(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Mietintö koheesiopolitiikasta ja Eurooppa 2020 -strategian arvioinnista [2014/2246(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Mietintö aiheesta Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta: suuntaviivoja yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 23 artiklan soveltamiseen [2015/2052(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: José Blanco López (A8-0268/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000127/2015): Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas ja José Blanco López, joka kieltäytyi vastaamasta sinisen kortin kysymykseen, jonka hänelle esitti Tania González Peñas, esittelivät mietinnöt.

Younous Omarjee esitteli kysymyksen.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Dubravka Šuica (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sergio Gutiérrez Prieto (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Marco Affronte (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Franc Bogovič PPE-ryhmän puolesta, Constanze Krehl S&D-ryhmän puolesta, Andrew Lewer ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn ja Ivana Maletić.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas ja Miguel Viegas.

Puheenvuorot: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas ja José Blanco López.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kolmesta mietinnöstä äänestetään 28. lokakuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.9, istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.10 ja istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.11) ja suullisesti vastattavasta kysymyksestä O-000127/2015 äänestetään seuraavalla istuntojaksolla.


15. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Monica Macovei ei ole enää PPE-ryhmän jäsen ja on liittynyt ECR-ryhmän jäseneksi 27. lokakuuta 2015 alkaen.


16. Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen (keskustelu)

Mietintö Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistamisesta [2015/2035(INL)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Danuta Maria Hübner ja Jo Leinen (A8-0286/2015)

Danuta Maria Hübner ja Jo Leinen esittelivät mietinnön.

Arne Gericke käytti puheenvuoron esittääkseen sinistä korttia nostamalla kysymyksen Jo Leinenille, johon tämä vastasi.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: György Schöpflin PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mercedes Bresso, Pavel Svoboda, Pedro Silva Pereira, Beatrix von Storch, Ulrike Müller, Klaus Buchner, Vicky Maeijer, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, ja Arne Gericke.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Josu Juaristi Abaunz, Julia Reda, Stanislav Polčák ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Corina Crețu, Danuta Maria Hübner ja Jo Leinen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.11.2015, kohta 16.3.


17. Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

António Marinho e Pinto esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Mady Delvaux S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jiří Pospíšil, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Jean-Marie Cavada ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Diane James, Daniel Buda ja Jytte Guteland.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Corina Crețu ja António Marinho e Pinto.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.3.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 570.418/OJME).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.45.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö