Index 
Jegyzőkönyv
PDF 266kWORD 204k
2015. október 27., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca ***II (vita)
 3.Az Európai Tanács október 15-i ülésének következtetései, különösen a nemzetközi alapok finanszírozása tekintetében, a Leader nyugat-balkáni útvonalról szóló 2015. október 25-i ülésének következtetései, és a 2015. november 11–12-i valettai csúcstalálkozó előkészületei (vita)
 4.Kibocsátásmérés a gépjárműiparban (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.Szavazások órája
  
5.1.Az olajok és zsírok erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítése és a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapítása ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.2.Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a pénzügyi számlainformációk automatikus cseréjéről * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.3.A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló irányelv hatályon kívül helyezése * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.4.A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Svédországgal való automatizált adatcsere * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.5.A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Belgiummal való automatizált adatcsere * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.6.A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lengyelországgal való automatizált adatcsere * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.7.Utazási csomagok és igény szerint összeállított utazási formák ***II (szavazás)
  
5.8.Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca ***II (szavazás)
  
5.9.Egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelme ***I (szavazás)
  
5.10.Az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere * (szavazás)
  
5.11.2013. évi mentesítés: ARTEMIS Közös Vállalkozás (szavazás)
  
5.12.2013. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (szavazás)
  
5.13.2013. évi mentesítés: ENIAC Közös Vállalkozás (szavazás)
  
5.14.2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (szavazás)
  
5.15.Az Ebola-válság: hosszú távú tanulságok (szavazás)
  
5.16.Kibocsátásmérés a gépjárműiparban (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.2016. évi bizottsági munkaprogram (vita)
 10.Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – valamennyi szakasz (vita)
 11.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 12.Az izraeli és a palesztin helyzet (vita)
 13.A dél-szudáni helyzet (vita)
 14.Az adriai- és jón-tengeri térségre vonatkozó uniós stratégia - Kohéziós politika és az Európa 2020 stratégia felülvizsgálata - Az európai strukturális és beruházási alapok és az eredményes gazdasági irányítás - A 2014–2020-as időszakra szóló kohéziós politika egyszerűsítése és teljesítményorientáltsága felé (vita)
 15.A képviselőcsoportok tagjai
 16.Az európai uniós választási törvény reformja (vita)
 17.Az Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma ***II (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Krišjānis Kariņš, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Patrizia Toia, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jens Rohde, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, a két utóbbi képviselő a vita folyamatáról, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde a vita folyamatáról (Az elnök pontosításokat közöl a „kék kártyás” eljárással kapcsolatban), Maria Grapini aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Julia Reda, aki válaszol arra, Roger Helmer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti és Theresa Griffin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa és Pascal Arimont.

Felszólal: Andrus Ansip és Pilar del Castillo Vera.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.27-i jegyzőkönyv, 5.8. pont .

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök


3. Az Európai Tanács október 15-i ülésének következtetései, különösen a nemzetközi alapok finanszírozása tekintetében, a Leader nyugat-balkáni útvonalról szóló 2015. október 25-i ülésének következtetései, és a 2015. november 11–12-i valettai csúcstalálkozó előkészületei (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács október 15-i ülésének következtetései, különösen a nemzetközi alapok finanszírozása tekintetében, a Leader nyugat-balkáni útvonalról szóló 2015. október 25-i ülésének következtetései, és a 2015. november 11–12-i valettai csúcstalálkozó előkészületei (2015/2841(RSP))

Az elnök a vita bevezetéseként rövid beszédet mond.

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: István Ujhelyi, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Pablo Iglesias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marju Lauristin, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, és Herbert Reul.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula és Miltiadis Kyrkos.

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.


4. Kibocsátásmérés a gépjárműiparban (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000113/2015) felteszi: Giovanni La Via, az ENVI bizottság nevében, Vicky Ford, az IMCO bizottság nevében, Jerzy Buzek, az ITRE bizottság nevében, Michael Cramer, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: A kibocsátás mérése az autóiparban (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

A vita időpontja: 2015. október 6 (2015.10.6-i jegyzőkönyv, 11. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor és Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérésről (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain és Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérésről (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský és Jørn Dohrmann, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérésről (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica és Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérésről (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015)

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa és Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérésről (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner és Fredrick Federley, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérésről (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Szavazás: 2015.10.27-i jegyzőkönyv, 5.16. pont .

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: William (The Earl of) Dartmouth.


5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. Az olajok és zsírok erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítése és a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapítása ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK tanácsi irányelv és a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁS és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0360)


5.2. Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a pénzügyi számlainformációk automatikus cseréjéről * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATTERVEZET, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0361)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


5.3. A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló irányelv hatályon kívül helyezése * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2003/48/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0362)


5.4. A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Svédországgal való automatizált adatcsere * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Svédországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI HATÁROZATTERVEZET és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0363)


5.5. A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Belgiummal való automatizált adatcsere * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Belgiummal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATTERVEZET és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0364)


5.6. A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lengyelországgal való automatizált adatcsere * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lengyelországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

TANÁCSI HATÁROZATTERVEZET és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0365)


5.7. Utazási csomagok és igény szerint összeállított utazási formák ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2015)0366)


5.8. Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2015)0367)

Felszólalás

Pilar del Castillo Vera (előadó).


5.9. Egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelme ***I (szavazás)

Jelentés az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (előadó) az eljárási szabályzat 61. cikkének (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást napolják el.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


5.10. Az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere * (szavazás)

Jelentés a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0369)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0369)


5.11. 2013. évi mentesítés: ARTEMIS Közös Vállalkozás (szavazás)

Jelentés az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2015)0370)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0370)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (2) bekezdését).


5.12. 2013. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (szavazás)

Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2015)0371)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0371)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (2) bekezdését).


5.13. 2013. évi mentesítés: ENIAC Közös Vállalkozás (szavazás)

Második jelentés az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2015)0372)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0372)

A mentesítést megadják, az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (2) bekezdését).


5.14. 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2015)0373)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0373)

A mentesítést elutasítják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (2) bekezdésének b) pontját)


5.15. Az Ebola-válság: hosszú távú tanulságok (szavazás)

Jelentés az Ebola-válságról: hosszú távú tanulságok, és hogyan kell megerősíteni a fejlődő országok egészségügyi rendszerét a jövőbeli válságok megelőzése érdekében [2014/2204(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0374)

Felszólalások

Charles Goerens két szóbeli módosítást indítványoz, amelyek új szövegrészeket illesztenek a (2) és a C. preambulumbekezdés után. A két szóbeli módosítást elfogadják.


5.16. Kibocsátásmérés a gépjárműiparban (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000113/2015) felteszi: Giovanni La Via, az ENVI bizottság nevében, Vicky Ford, az IMCO bizottság nevében, Jerzy Buzek, az ITRE bizottság nevében, Michael Cramer, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: A kibocsátás mérése az autóiparban (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

A vita időpontja: 2015. október 6. (2015.10.6-i jegyzőkönyv, 11. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2015. október 27 (2015.10.27-i jegyzőkönyv, 4. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 és B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-1075/2015

(amely a B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 és B8-1080/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—   Matthias Groote, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—   Gerben-Jan Gerbrandy és Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0375)

(A B8-1077/2015 és B8-1079/2015 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Jeppe Kofod -jelentés - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák és Seán Kelly

Molly Scott Cato -jelentés - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly és Jonathan Arnott

Birgit Collin-Langen -jelentés - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir és Seán Kelly

Pilar del Castillo Vera -jelentés - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn és Jonathan Arnott

Marietje Schaake -jelentés - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling és Jonathan Arnott.

A szavazatok indokolása a 2015. október 29., csütörtöki ülésen folytatódik.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.50-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


9. 2016. évi bizottsági munkaprogram (vita)

A Bizottság nyilatkozata: 2016. évi bizottsági munkaprogram (2015/2853(RSP))

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: József Szájer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Michels, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Krisztina Morvai, független.

Felszólal: Frans Timmermans.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök


10. Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – valamennyi szakasz (vita)

Jelentés az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes és Gérard Deprez előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Pierre Gramegna (a Tanács soros elnöke) és Kristalina Georgieva (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Ildikó Gáll-Pelcz (az IMCO bizottság véleményének előadója), Danuta Maria Hübner (az AFCO bizottság véleményének előadója), Peter Simon (az ECON bizottság véleményének előadója), Tomáš Zdechovský (a CONT bizottság véleményének előadója), Alain Cadec (a PECH bizottság véleményének előadója), Péter Niedermüller (a LIBE bizottság véleményének előadója), Massimiliano Salini (a TRAN bizottság véleményének előadója), Jean-Paul Denanot (az AGRI bizottság véleményének előadója), Reimer Böge (az INTA bizottság véleményének előadója), Maria Spyraki (a REGI bizottság véleményének előadója), Cristian Dan Preda (az AFET bizottság véleményének előadója), Arne Lietz (a DEVE bizottság véleményének előadója), Bogdan Andrzej Zdrojewski (a CULT bizottság véleményének előadója) és Paul Rübig, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Jens Geier, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jean Arthuis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Giovanni La Via (az ENVI bizottság véleményének előadója), Jan Olbrycht, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (a FEMM bizottság véleményének előadója), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere és Petri Sarvamaa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes és Gérard Deprez.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.28-i jegyzőkönyv, 7.1. pont és 2015.10.28-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


11. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A P6_TA(2009)0092(COR1) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2015.10.26-i jegyzőkönyv, 6. pont).

Mivel sem képviselőcsoport, sem legalább 40 képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése), a helyesbítés elfogadottnak tekintendő.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


12. Az izraeli és a palesztin helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az izraeli és a palesztin helyzet (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: James Carver és Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena és Arne Lietz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa és Miguel Viegas.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


13. A dél-szudáni helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A dél-szudáni helyzet (2015/2905(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Mariya Gabriel, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam és Jarosław Wałęsa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


14. Az adriai- és jón-tengeri térségre vonatkozó uniós stratégia - Kohéziós politika és az Európa 2020 stratégia felülvizsgálata - Az európai strukturális és beruházási alapok és az eredményes gazdasági irányítás - A 2014–2020-as időszakra szóló kohéziós politika egyszerűsítése és teljesítményorientáltsága felé (vita)

Jelentés az adriai- és jón-tengeri térségre vonatkozó uniós stratégiáról [2014/2214(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Jelentés a kohéziós politikáról és az Európa 2020 stratégia felülvizsgálatáról [2014/2246(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Jelentés az európai strukturális és beruházási alapokról és az eredményes gazdasági irányításról: iránymutatás a közös rendelkezésekről szóló rendelet 23. cikkének végrehajtásához [2015/2052(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: José Blanco López (A8-0268/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000127/2015) felteszi: Iskra Mihaylova, a REGI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A 2014-2020-as időszakra szóló kohéziós politika egyszerűsítése és teljesítményorientáltsága felé (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas és José Blanco López, aki nem válaszol a következő képviselő „kék kártyás” kérdésére: Tania González Peñas, előterjeszti a jelentést.

Younous Omarjee kifejti a kérdést.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: Dubravka Šuica (az AFET bizottság véleményének előadója), Sergio Gutiérrez Prieto (az EMPL bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Marco Affronte (az ENVI bizottság véleményének előadója), Franc Bogovič, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Constanze Krehl, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Andrew Lewer, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, és Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn és Ivana Maletić.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas és Miguel Viegas.

Felszólal: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas és José Blanco López.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a három jelentésről való szavazásra 2015. október 28-án kerül sor, (2015.10.28-i jegyzőkönyv, 7.9. pont , 2015.10.28-i jegyzőkönyv, 7.10. pont és 2015.10.28-i jegyzőkönyv, 7.11. pont ), az O-000127/2015. számú, szóbeli választ igénylő kérdésről pedig a következő ülésszak során szavaznak.


15. A képviselőcsoportok tagjai

Monica Macovei már nem tagja a PPE képviselőcsoportnak, 2015. október 27-től az ECR képviselőcsoport tagja.


16. Az európai uniós választási törvény reformja (vita)

Jelentés az európai uniós választási törvény reformjáról [2015/2035(INL)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Danuta Maria Hübner és Jo Leinen (A8-0286/2015)

Danuta Maria Hübner és Jo Leinen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Arne Gericke aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Jo Leinen, aki válaszol arra.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: György Schöpflin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Diane James, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Mercedes Bresso, Pavel Svoboda, Pedro Silva Pereira, Beatrix von Storch, Ulrike Müller, Klaus Buchner, Vicky Maeijer, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, és Arne Gericke.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Josu Juaristi Abaunz, Julia Reda, Stanislav Polčák, João Ferreira.

Felszólal: Corina Crețu, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.11.11-i jegyzőkönyv, 16.3. pont .


17. Az Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

António Marinho e Pinto előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mady Delvaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jiří Pospíšil, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jean-Marie Cavada, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Diane James, Daniel Buda és Jytte Guteland.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias és Stanislav Polčák.

Felszólal: Corina Crețu és António Marinho e Pinto.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.28-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 570.418/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat