Rodyklė 
Protokolas
PDF 262kWORD 205k
Antradienis, 2015 m. spalio 27 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Europos bendroji elektroninių ryšių rinka ***II (diskusijos)
 3.Spalio 15 d. Europos Vadovų Tarybos, ypač dėl tarptautinių fondų finansavimo, ir 2015 m. spalio 25 d. vadovų susitikimo dėl Vakarų Balkanų maršruto išvados, ruošiantis 2015 m. lapkričio 11-12 d. susitikimui Valetoje (Malta) (diskusijos)
 4.Išmetamų teršalų matavimai automobilių sektoriuje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Bendroji žemės ūkio politika: nebeaktualių teisės aktų panaikinimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.ES ir Šveicarijos susitarimas dėl automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimas: Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos panaikinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.4.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Švedijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.5.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Belgijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.6.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Lenkijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.7.Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai ***II (balsavimas)
  
5.8.Europos bendroji elektroninių ryšių rinka ***II (balsavimas)
  
5.9.Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui ***I (balsavimas)
  
5.10.Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai * (balsavimas)
  
5.11.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (balsavimas)
  
5.12.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (balsavimas)
  
5.13.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (balsavimas)
  
5.14.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (balsavimas)
  
5.15.Ebolos viruso krizė: ilgalaikės pamokos ir būdai stiprinti sveikatos priežiūros sistemą besivystančiose šalyse siekiant užkirsti kelią krizėms ateityje (balsavimas)
  
5.16.Išmetamų teršalų matavimai automobilių sektoriuje (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.2016 m. Komisijos darbo programa (diskusijos)
 10.Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (diskusijos)
 11.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 12.Padėtis Izraelyje ir Palestinoje (diskusijos)
 13.Padėtis Pietų Sudane (diskusijos)
 14.ES strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono - Sanglaudos politika ir strategijos „Europa 2020“ peržiūra - Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir patikimas ekonomikos valdymas. Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairės - Siekiant 2014-2020 m. sanglaudos politikos supaprastinimo ir orientavimo į rezultatus (diskusijos)
 15.Frakcijų sudėtis
 16.Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma (diskusijos)
 17.Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas ***II (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Europos bendroji elektroninių ryšių rinka ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir iš dalies keičiama Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Krišjānis Kariņš PPE frakcijos vardu, Patrizia Toia S&D frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu, Jens Rohde ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, du pastarieji kalbėjo dėl diskusijų eigos, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde dėl diskusijų eigos (pirmininkas pateikė mėlynosios kortelės procedūros paaiškinimus), Maria Grapini (ji pateikė mėlynosios kortelės klausimą Julia Reda, ji į jį atsakė, Roger Helmer, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Vicky Ford), Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė István Ujhelyi), Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti ir Theresa Griffin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa ir Pascal Arimont.

Kalbėjo: Andrus Ansip ir Pilar del Castillo Vera.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 10 27 protokolo 5.8 punktas.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas


3. Spalio 15 d. Europos Vadovų Tarybos, ypač dėl tarptautinių fondų finansavimo, ir 2015 m. spalio 25 d. vadovų susitikimo dėl Vakarų Balkanų maršruto išvados, ruošiantis 2015 m. lapkričio 11-12 d. susitikimui Valetoje (Malta) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Spalio 15 d. Europos Vadovų Tarybos, ypač dėl tarptautinių fondų finansavimo, ir 2015 m. spalio 25 d. vadovų susitikimo dėl Vakarų Balkanų maršruto išvados, ruošiantis 2015 m. lapkričio 11-12 d. susitikimui Valetoje (Malta) (2015/2841(RSP))

Pirmininkas trumpai pristatė diskusijas.

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė István Ujhelyi), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), Syed Kamall ECR frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Pablo Iglesias GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marju Lauristin), Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, , nepriklausoma Parlamento narė, ir Herbert Reul.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alojz Peterle), Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula ir Miltiadis Kyrkos.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan ir Monika Flašíková Beňová.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) ir Donald Tusk.

Diskusijos baigtos.


4. Išmetamų teršalų matavimai automobilių sektoriuje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000113/2015) kurį pateikė Giovanni La Via, ENVI komiteto vardu, Vicky Ford IMCO komiteto vardu, Jerzy Buzek ITRE komiteto vardu, Michael Cramer TRAN komiteto vardu, Komisijai: Išmetamų teršalų matavimai automobilių sektoriuje (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. spalio 6 d. (2015 10 06 protokolo 11 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor ir Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain ir Burkhard Balz PPE frakcijos vardu dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský ir Jørn Dohrmann ECR frakcijos vardu dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica ir Ismail Ertug S&D frakcijos vardu dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015)

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa ir Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje 2015/2865(RSP) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner ir Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Balsavimas: 2015 10 27 protokolo 5.16 punktas.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: William (The Earl of) Dartmouth.


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Bendroji žemės ūkio politika: nebeaktualių teisės aktų panaikinimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 76/621/EEB dėl didžiausio eruko rūgšties kiekio nustatymo aliejuose ir riebaluose ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 320/2006, nustatantis laikiną cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0360)


5.2. ES ir Šveicarijos susitarimas dėl automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo projekto [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0361)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.3. Palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimas: Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos panaikinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2003/48/EB [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0362)


5.4. Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Švedijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Švedijoje pradžios projekto [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0363)


5.5. Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Belgijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Belgijoje pradžios projekto [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0364)


5.6. Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Lenkijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Lenkijoje pradžios projekto [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0365)


5.7. Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EE [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0366)


5.8. Europos bendroji elektroninių ryšių rinka ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir iš dalies keičiama Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0367)

Kalbėjo:

Pilar del Castillo Vera (pranešėja).


5.9. Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (pranešėja) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


5.10. Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dallies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0369)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0369)


5.11. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2015)0370)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0370)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 2 dalį)..


5.12. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2015)0371)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0371)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 2 dalį)..


5.13. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (balsavimas)

Antrasis pranešimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2015)0372)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0372)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 2 dalį)..


5.14. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2015)0373)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0373)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas nesuteiktas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 2 dalies b punktą).


5.15. Ebolos viruso krizė: ilgalaikės pamokos ir būdai stiprinti sveikatos priežiūros sistemą besivystančiose šalyse siekiant užkirsti kelią krizėms ateityje (balsavimas)

Pranešimas dėl Ebolos viruso krizės: ilgalaikės pamokos ir būdai stiprinti sveikatos priežiūros sistemą besivystančiose šalyse siekiant užkirsti kelią krizėms ateityje [2014/2204(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0374)

Kalbėjo:

Charles Goerens pateikė du žodinius pakeitinus, kuriais siekiama po 2 dalies ir po C konstatuojamosios dalies įrašyti naują tekstą. Šiems pakeitimams buvo pritarta.


5.16. Išmetamų teršalų matavimai automobilių sektoriuje (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000113/2015), kurį pateikė Giovanni La Via, ENVI komiteto vardu, Vicky Ford IMCO komiteto vardu, Jerzy Buzek ITRE komiteto vardu, Michael Cramer TRAN komiteto vardu, Komisijai: Išmetamų teršalų matavimai automobilių sektoriuje (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Diskusijos vyko 2015 m. spalio 6 d. (2015 10 06 protokolo 11 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2015 m. spalio 27 d. (2015 10 27 protokolo 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 ir B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1075/2015

(keičia B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 ir B8-1080/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu;

—   Matthias Groote S&D frakcijos vardu;

—   Gerben-Jan Gerbrandy ir Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu;

—   Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0375)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1077/2015 ir B8-1079/2015 anuliuoti.)


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Jeppe Kofod - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák ir Seán Kelly

Pranešimas: Molly Scott Cato - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly ir Jonathan Arnott

Pranešimas: Birgit Collin-Langen - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir ir Seán Kelly

Pranešimas: Pilar del Castillo Vera - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn ir Jonathan Arnott

Pranešimas: Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling ir Jonathan Arnott

Paaiškinimai dėl balsavimo bus tęsiami 2015 m. spalio 29 d. (ketvirtadienio) posėdyje.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.50 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


9. 2016 m. Komisijos darbo programa (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: 2016 m. Komisijos darbo programa (2015/2853(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: József Szájer PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Matteo Salvini ENF frakcijos vardu ir Krisztina Morvai, nepriklausoma Parlamento narė.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja


10. Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto. [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes ir Gérard Deprez pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Pierre Gramegna (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO komiteto nuomonės referentė), Danuta Maria Hübner (AFCO komiteto nuomonės referentė), Peter Simon (ECON komiteto nuomonės referentas), Tomáš Zdechovský (CONT komiteto nuomonės referentas), Alain Cadec (PECH komiteto nuomonės referentas), Péter Niedermüller (LIBE komiteto nuomonės referentas), Massimiliano Salini (TRAN komiteto nuomonės referentas), Jean-Paul Denanot (AGRI komiteto nuomonės referentas), Reimer Böge (INTA komiteto nuomonės referentas), Maria Spyraki (REGI komiteto nuomonės referentė), Cristian Dan Preda (AFET komiteto nuomonės referentas), Arne Lietz (DEVE komiteto nuomonės referentas), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komiteto nuomonės referentas) ir Paul Rübig PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jens Geier S&D frakcijos vardu, Richard Ashworth ECR frakcijos vardu, Jean Arthuis ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zanni EFDD frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, , nepriklausomas Parlamento narys, Giovanni La Via (ENVI komiteto nuomonės referentas), Jan Olbrycht, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (FEMM komiteto nuomonės referentė), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere ir Petri Sarvamaa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes ir Gérard Deprez.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 10 28 protokolo 7.1 punktas ir 2015 10 28 protokolo 7.2 punktas.


11. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P6_TA(2009)0092(COR1) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2015 10 26 protokolo 6 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


12. Padėtis Izraelyje ir Palestinoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Izraelyje ir Palestinoje (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, , nepriklausoma Parlamento narė, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Patrick Le Hyaric, (jis taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė James Carver ir Javier Nart), Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Margrete Auken), Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena ir Arne Lietz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa ir Miguel Viegas.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


13. Padėtis Pietų Sudane (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Pietų Sudane (2015/2905(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Mariya Gabriel, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam ir Jarosław Wałęsa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


14. ES strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono - Sanglaudos politika ir strategijos „Europa 2020“ peržiūra - Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir patikimas ekonomikos valdymas. Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairės - Siekiant 2014-2020 m. sanglaudos politikos supaprastinimo ir orientavimo į rezultatus (diskusijos)

Pranešimas dėl ES strategijos dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono [2014/2214(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Pranešimas dėl Sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 2020“ peržiūros [2014/2246(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Pranešimas dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir patikimo ekonomikos valdymo. Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairių [2015/2052(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: José Blanco López (A8-0268/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000127/2015), kurį pateikė Iskra Mihaylova, REGI komiteto vardu Komisijai: Siekiant 2014-2020 m. sanglaudos politikos supaprastinimo ir orientavimo į rezultatus (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas ir José Blanco López pristatė savo pranešimus (pastarasis atsisakė atsakyti į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tania González Peñas).

Younous Omarjee pristatė klausimą.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Dubravka Šuica (AFET komiteto nuomonės referentė), Sergio Gutiérrez Prieto (EMPL komiteto nuomonės referentas), (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Marco Affronte (ENVI komiteto nuomonės referentas), Franc Bogovič PPE frakcijos vardu, Constanze Krehl S&D frakcijos vardu, Andrew Lewer ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Georgios Epitideios, , nepriklausomas Parlamento narys, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn ir Ivana Maletić.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas ir Miguel Viegas.

Kalbėjo: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas ir José Blanco López.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 m. spalio 28 d. bus balsuojama dėl trijų pranešimų (2015 10 28 protokolo 7.9 punktas, 2015 10 28 protokolo 7.10 punktas ir 2015 10 28 protokolo 7.11 punktas), o dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu O-000127/2015, bus balsuojama per kitą mėnesinę sesiją.


15. Frakcijų sudėtis

Monica Macovei paliko PPE frakciją ir nuo 2015 m. spalio 27 d. prisijungė prie ECR frakcijos.


16. Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos rinkimų teisės reformos [2015/2035(INL)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Danuta Maria Hübner ir Jo Leinen (A8-0286/2015)

Danuta Maria Hübner ir Jo Leinen pristatė pranešimą.

Kalbėjo Arne Gericke (jis pateikė mėlynosios kortelės klausimą Jo Leinen), pastarasis į jį atsakė).

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: György Schöpflin PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu, Diane James EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Mercedes Bresso), Pavel Svoboda, Pedro Silva Pereira, Beatrix von Storch, Ulrike Müller, Klaus Buchner, Vicky Maeijer, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gilles Lebreton), ir Arne Gericke.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Josu Juaristi Abaunz, Julia Reda, Stanislav Polčák, João Ferreira.

Kalbėjo: Corina Crețu, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 11 11 protokolo 16.3 punktas.


17. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

António Marinho e Pinto pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Mady Delvaux S&D frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jiří Pospíšil), Sajjad Karim ECR frakcijos vardu, Jean-Marie Cavada ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Diane James, Daniel Buda ir Jytte Guteland.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo: Corina Crețu ir António Marinho e Pinto.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 10 28 protokolo 7.3 punktas.


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 570.418/OJME).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.45 val.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Teisinė informacija - Privatumo politika