Indekss 
Protokols
PDF 262kWORD 203k
Otrdiena, 2015. gada 27. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus ***II (debates)
 3.Eiropadomes 2015. gada 15. oktobra sanāksmes secinājumi, jo īpaši par starptautisko fondu finansēšanu, valstu un valdību vadītāju 2015. gada 25. oktobra sanāksmes secinājumi par Rietumbalkānu migrācijas maršrutu un gatavošanās augstākā līmeņa sanāksmei Valetā 2015. gada 11. un 12. novembrī (debates)
 4.Emisiju mērījumi autobūves nozarē (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Kopējā lauksaimniecības politika — novecojušu tiesību aktu atcelšana ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.2.ES un Šveices nolīgums par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.3.Nodokļu uzlikšana no uzkrājumiem gūtiem procentu ienākumiem — Uzkrājumu direktīvas atcelšana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.4.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Zviedriju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.5.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Beļģiju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.6.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Poliju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.7.Kompleksi ceļojumi un saistīti ceļojumu pakalpojumi ***II (balsošana)
  5.8.Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus ***II (balsošana)
  5.9.Tādu preču tirdzniecība, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai rīcībai vai sodīšanai ***I (balsošana)
  5.10.Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā * (balsošana)
  5.11.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums (balsošana)
  5.12.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (balsošana)
  5.13.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums (balsošana)
  5.14.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)
  5.15.Ebolas vīrusa izraisītā krīze — ilgtermiņā gūtā pieredze (balsošana)
  5.16.Emisiju mērījumi autobūves nozarē (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Komisijas 2016. gada darba programma (debates)
 10.Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (debates)
 11.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 12.Stāvoklis Izraēlā un Palestīnā (debates)
 13.Stāvoklis Dienvidsudānā (debates)
 14.ES stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu - Kohēzijas politika un stratēģijas "Eiropa 2020" pārskatīšana - Eiropas strukturālie un investīciju fondi un pareiza ekonomikas pārvaldība - Virzība uz 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem (debates)
 15.Politisko grupu sastāvs
 16.Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma (debates)
 17.Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā ***II (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015).

Pilar del Castillo Vera iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Krišjānis Kariņš PPE grupas vārdā, Patrizia Toia S&D grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Jens Rohde ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen (diviem pēdējiem runātājiem komentējot debašu norisi), Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde par debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza sīkākus paskaidrojumus par zilās kartītes jautājumu procedūru), Maria Grapini, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Julia Reda, kas uz to atbildēja, Roger Helmer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti un Theresa Griffin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa un Pascal Arimont.

Uzstājās Andrus Ansip un Pilar del Castillo Vera.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.10.2015. protokola 5.8. punkts.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs


3. Eiropadomes 2015. gada 15. oktobra sanāksmes secinājumi, jo īpaši par starptautisko fondu finansēšanu, valstu un valdību vadītāju 2015. gada 25. oktobra sanāksmes secinājumi par Rietumbalkānu migrācijas maršrutu un gatavošanās augstākā līmeņa sanāksmei Valetā 2015. gada 11. un 12. novembrī (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2015. gada 15. oktobra sanāksmes secinājumi, jo īpaši par starptautisko fondu finansēšanu, valstu un valdību vadītāju 2015. gada 25. oktobra sanāksmes secinājumi par Rietumbalkānu migrācijas maršrutu un gatavošanās augstākā līmeņa sanāksmei Valetā 2015. gada 11. un 12. novembrī (2015/2841(RSP)).

Sēdes vadītājs, sākot debates, sniedza īsu paziņojumu.

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva István Ujhelyi, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lefteris Christoforou, Syed Kamall ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Pablo Iglesias GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marju Lauristin, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte un Herbert Reul.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula un Miltiadis Kyrkos.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan un Monika Flašíková Beňová.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) un Donald Tusk.

Debates tika slēgtas.


4. Emisiju mērījumi autobūves nozarē (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000113/2015) un kuru uzdeva Giovanni La Via ENVI komitejas vārdā, Vicky Ford IMCO komitejas vārdā, Jerzy Buzek ITRE komitejas vārdā, Michael Cramer TRAN komitejas vārdā Komisijai: Emisiju mērījumi automobiļu nozarē (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015).

Debates notika 2015. gada 6. oktobrī (6.10.2015. protokola 11. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor un Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā – par emisiju mērījumiem automobiļu nozarē (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain un Burkhard Balz PPE grupas vārdā – par emisiju mērījumiem autobūves nozarē (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský un Jørn Dohrmann ECR grupas vārdā – par emisiju mērījumiem automobiļu nozarē (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica un Ismail Ertug S&D grupas vārdā – par emisiju mērījumiem autobūves nozarē (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015)

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa un Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā – par emisiju mērījumiem automobiļu nozarē (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner un Fredrick Federley ALDE grupas vārdā – par emisiju mērījumiem autobūves nozarē (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Balsojums: 27.10.2015. protokola 5.16. punkts.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās William (The Earl of) Dartmouth.


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Kopējā lauksaimniecības politika — novecojušu tiesību aktu atcelšana ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 76/621/EEK, kas attiecas uz erukskābes maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un taukos, un Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0360).


5.2. ES un Šveices nolīgums par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jeppe Kofod (A8-0271/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0361).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


5.3. Nodokļu uzlikšana no uzkrājumiem gūtiem procentu ienākumiem — Uzkrājumu direktīvas atcelšana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2003/48/EK [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Molly Scott Cato (A8-0299/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0362).


5.4. Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Zviedriju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Zviedrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0363).


5.5. Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Beļģiju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Beļģija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0364).


5.6. Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Poliju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Polija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0365).


5.7. Kompleksi ceļojumi un saistīti ceļojumu pakalpojumi ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0366).


5.8. Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0367).

Uzstāšanās

Pilar del Castillo Vera (referente).


5.9. Tādu preču tirdzniecība, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai rīcībai vai sodīšanai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Marietje Schaake (A8-0267/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0368).

Marietje Schaake (referente) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


5.10. Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Markus Ferber (A8-0306/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0369).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0369).


5.11. 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums (balsošana)

Otrais ziņojums par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0370).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0370).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 2. punktu).


5.12. 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (balsošana)

Otrais ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0371).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0371).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 2. punktu).


5.13. 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums (balsošana)

Otrais ziņojums par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0372).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0372).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 2. punktu).


5.14. ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)

Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0373).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0373).

Budžeta izpilde netika apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu).


5.15. Ebolas vīrusa izraisītā krīze — ilgtermiņā gūtā pieredze (balsošana)

Ziņojums par Ebolas vīrusa izraisīto krīzi — ilgtermiņā gūtā pieredze un veidi, kā stiprināt veselības aizsardzības sistēmu jaunattīstības valstīs, lai novērstu šādas krīzes atkārtošanos [2014/2204(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Charles Goerens (A8-0281/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0374).

Uzstāšanās

Charles Goerens bija iesniedzis divus mutiskus grozījumus, ar kuriem tiktu iekļauts jauns teksts aiz 2. punkta un aiz C apsvēruma. Abus grozījumus pieņēma.


5.16. Emisiju mērījumi autobūves nozarē (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000113/2015) un kuru uzdeva Giovanni La Via ENVI komitejas vārdā, Vicky Ford IMCO komitejas vārdā, Jerzy Buzek ITRE komitejas vārdā, Michael Cramer TRAN komitejas vārdā Komisijai: Emisiju mērījumi automobiļu nozarē (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015).

Debates notika 2015. gada 6. oktobrī (6.10.2015. protokola 11. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2015. gada 27. oktobris (27.10.2015. protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 un B8-1080/2015 (2015/2865(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1075/2015

(aizstāj B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 un B8-1080/2015):

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Françoise Grossetête PPE grupas vārdā;

—   Matthias Groote S&D grupas vārdā;

—   Gerben-Jan Gerbrandy un Dita Charanzová ALDE grupas vārdā;

—   Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0375).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-1077/2015 un B8-1079/2015 vairs nav spēkā.)


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Jeppe Kofod ziņojums - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák un Seán Kelly

Molly Scott Cato ziņojums - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly un Jonathan Arnott

Birgit Collin-Langen ziņojums - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir un Seán Kelly

Pilar del Castillo Vera ziņojums - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn un Jonathan Arnott

Marietje Schaake ziņojums - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling un Jonathan Arnott.

Balsojumu skaidrojumi turpināsies ceturtdienas, 2015. gada 29. oktobra, sēdē.


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.50 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


9. Komisijas 2016. gada darba programma (debates)

Komisijas paziņojums: Komisijas 2016. gada darba programma (2015/2853(RSP)).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās József Szájer PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Matteo Salvini ENF grupas vārdā, un Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte.

Uzstājās Frans Timmermans.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece


10. Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (debates)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Gérard Deprez (A8-0298/2015).

José Manuel Fernandes un Gérard Deprez iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Pierre Gramegna (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Danuta Maria Hübner (AFCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Peter Simon (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Tomáš Zdechovský (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Alain Cadec (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Péter Niedermüller (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Massimiliano Salini (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Jean-Paul Denanot (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Reimer Böge (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Maria Spyraki (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Cristian Dan Preda (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Arne Lietz (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs) un Paul Rübig PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jens Geier S&D grupas vārdā, Richard Ashworth ECR grupas vārdā, Jean Arthuis ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Giovanni La Via (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Jan Olbrycht, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere un Petri Sarvamaa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes un Gérard Deprez.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.10.2015. protokola 7.1. punkts un 28.10.2015. protokola 7.2. punkts.


11. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu P6_TA(2009)0092(COR1) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (26.10.2015. protokola 6. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


12. Stāvoklis Izraēlā un Palestīnā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Izraēlā un Palestīnā (2015/2923(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva James Carver un Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena un Arne Lietz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa un Miguel Viegas.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


13. Stāvoklis Dienvidsudānā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Dienvidsudānā (2015/2905(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Sebastià Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Mariya Gabriel, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam un Jarosław Wałęsa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


14. ES stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu - Kohēzijas politika un stratēģijas "Eiropa 2020" pārskatīšana - Eiropas strukturālie un investīciju fondi un pareiza ekonomikas pārvaldība - Virzība uz 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem (debates)

Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu [2014/2214(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015).

Ziņojums par kohēzijas politiku un stratēģijas "Eiropa 2020" pārskatīšanu [2014/2246(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Fernando Ruas (A8-0277/2015).

Ziņojums par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem un pareizu ekonomikas pārvaldību: norādes Kopīgo noteikumu regulas 23. panta īstenošanai [2015/2052(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: José Blanco López (A8-0268/2015).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000127/2015) un kuru uzdeva Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā Komisijai: Ceļā uz vienkāršošanu un orientēšanos uz veiktspēju kohēzijas politikā 2014.-2020. gadā (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015).

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas un José Blanco López, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tania González Peñas, iepazīstināja ar ziņojumiem.

Younous Omarjee izvērsa jautājumu.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Uzstājās Dubravka Šuica (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Sergio Gutiérrez Prieto (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Marco Affronte (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Franc Bogovič PPE grupas vārdā, Constanze Krehl S&D grupas vārdā, Andrew Lewer ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn un Ivana Maletić.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas un Miguel Viegas.

Uzstājās Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas un José Blanco López.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: par trim iepriekšminētajiem ziņojumiem tiks balsots 2015. gada 28. oktobrī (28.10.2015. protokola 7.9. punkts, 28.10.2015. protokola 7.10. punkts un 28.10.2015. protokola 7.11. punkts), bet par jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski, O-000127/2015 tiks balsots nākamajā sesijā.


15. Politisko grupu sastāvs

Monica Macovei vairs nav PPE grupas locekle un no 2015. gada 27. oktobra ir pievienojusies ECR grupai.


16. Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma (debates)

Ziņojums par Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reformu [2015/2035(INL)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Danuta Maria Hübner un Jo Leinen (A8-0286/2015).

Danuta Maria Hübner un Jo Leinen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Arne Gericke, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Jo Leinen, kas uz to atbildēja.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Uzstājās György Schöpflin PPE grupas vārdā, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā, Diane James EFDD grupas vārdā, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Mercedes Bresso, Pavel Svoboda, Pedro Silva Pereira, Beatrix von Storch, Ulrike Müller, Klaus Buchner, Vicky Maeijer, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, un Arne Gericke.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias, Josu Juaristi Abaunz, Julia Reda, Stanislav Polčák, João Ferreira.

Uzstājās Corina Crețu, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.11.2015. protokola 16.3. punkts.


17. Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015).

António Marinho e Pinto iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Uzstājās Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Mady Delvaux S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jiří Pospíšil, Sajjad Karim ECR grupas vārdā, Jean-Marie Cavada ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Diane James, Daniel Buda un Jytte Guteland.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias un Stanislav Polčák.

Uzstājās Corina Crețu un António Marinho e Pinto.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.10.2015. protokola 7.3. punkts.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 570.418/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.45.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Juridisks paziņojums - Privātuma politika