Index 
Notulen
PDF 264kWORD 178k
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Europese interne markt voor elektronische communicatie ***II (debat)
 3.Conclusies van de Europese Raad van 15 oktober 2015, met name inzake de financiering van internationale fondsen, en van de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van 25 oktober 2015 over de Westelijke Balkanroute, en voorbereiding van de top in Valletta op 11 en 12 november 2015 (debat)
 4.Emissiemetingen bij auto's (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Stemmingen
  
5.1.Gemeenschappelijk landbouwbeleid: intrekking van achterhaalde wetsbesluiten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Overeenkomst tussen de EG en Zwitserland betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling: intrekking van de spaarrichtlijn * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Zweden * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in België * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.6.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Polen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.7.Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen ***II (stemming)
  
5.8.Europese interne markt voor elektronische communicatie ***II (stemming)
  
5.9.Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing ***I (stemming)
  
5.10.Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied * (stemming)
  
5.11.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)
  
5.12.Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)
  
5.13.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)
  
5.14.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad (stemming)
  
5.15.De ebolacrisis: lessen voor de lange termijn (stemming)
  
5.16.Emissiemetingen bij auto's (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Werkprogramma 2016 van de Commissie (debat)
 10.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (debat)
 11.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 12.De situatie in Israël en Palestina (debat)
 13.De situatie in Zuid-Sudan (debat)
 14.Een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio - Cohesiebeleid en evaluatie van de Europa 2020-strategie - De Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur - Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (debat)
 15.Samenstelling fracties
 16.Hervorming van de kieswet van de EU (debat)
 17.Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht ***II (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Europese interne markt voor elektronische communicatie ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende open internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Krišjānis Kariņš, namens de PPE-Fractie, Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Jens Rohde, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, de laatste twee over het verloop van het debat, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere uitleg over de "blauwe kaart"-procedure), Maria Grapini om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Julia Reda, die deze beantwoordt, Roger Helmer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti en Theresa Griffin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa en Pascal Arimont.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip en Pilar del Castillo Vera.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 27.10.2015.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter


3. Conclusies van de Europese Raad van 15 oktober 2015, met name inzake de financiering van internationale fondsen, en van de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van 25 oktober 2015 over de Westelijke Balkanroute, en voorbereiding van de top in Valletta op 11 en 12 november 2015 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de Europese Raad van 15 oktober 2015, met name inzake de financiering van internationale fondsen, en van de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van 25 oktober 2015 over de Westelijke Balkanroute, en voorbereiding van de top in Valletta op 11 en 12 november 2015 (2015/2841(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Pablo Iglesias, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marju Lauristin, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, en Herbert Reul.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula en Miltiadis Kyrkos.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan en Monika Flašíková Beňová.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.


4. Emissiemetingen bij auto's (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000113/2015) van Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, Vicky Ford, namens de Commissie IMCO, Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, Michael Cramer, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Emissiemetingen bij auto's (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Het debat heeft op 6 oktober 2015 plaatsgevonden (punt 11 van de notulen van 6.10.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor en Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, over emissiemetingen bij auto's (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain en Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, Emissiemetingen bij auto's (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský en Jørn Dohrmann, namens de ECR-Fractie, over emissiemetingen bij auto's (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica en Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie, over emissiemetingen bij auto's (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015)

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa en Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, over emissiemetingen in de automobielsector (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner en Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, over emissiemetingen bij auto's (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Stemming: punt 5.16 van de notulen van 27.10.2015.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door William (The Earl of) Dartmouth.


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Gemeenschappelijk landbouwbeleid: intrekking van achterhaalde wetsbesluiten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 76/621/EEG van de Raad betreffende de vaststelling van het maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten, en van Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0360)


5.2. Overeenkomst tussen de EG en Zwitserland betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0361)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


5.3. Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling: intrekking van de spaarrichtlijn * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot intrekking van Richtlijn 2003/48/EG van de Raad [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0362)


5.4. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Zweden * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Zweden [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0363)


5.5. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in België * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in België [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0364)


5.6. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Polen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Polen [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0365)


5.7. Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0366)


5.8. Europese interne markt voor elektronische communicatie ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende open internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0367)

Het woord werd gevoerd door:

Pilar del Castillo Vera (rapporteur).


5.9. Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


5.10. Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0369)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0369)


5.11. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0370)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0370)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, letter a, van het Reglement).


5.12. Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0371)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0371)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, letter a, van het Reglement).


5.13. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0372)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0372)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, letter a, van het Reglement).


5.14. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0373)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0373)

De kwijting wordt geweigerd (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, letter b, van het Reglement).


5.15. De ebolacrisis: lessen voor de lange termijn (stemming)

Verslag over de ebolacrisis: lessen voor de lange termijn en manieren om de gezondheidszorgstelsels in ontwikkelingslanden te verbeteren om toekomstige crises te voorkomen [2014/2204(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0374)

Het woord werd gevoerd door:

Charles Goerens om twee mondelinge amendementen in te dienen ter invoeging van nieuwe teksten na paragraaf 2 en overweging C. Beide mondelinge amendementen zijn in aanmerking genomen.


5.16. Emissiemetingen bij auto's (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000113/2015) van Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, Vicky Ford, namens de Commissie IMCO, Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, Michael Cramer, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Emissiemetingen bij auto's (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2015 (punt 11 van de notulen van 6.10.2015).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 27 oktober 2015 (punt 4 van de notulen van 27.10.2015).

Ontwerpresoluties B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 en B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1075/2015

(ter vervanging van B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 en B8-1080/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie;

—   Matthias Groote, namens de S&D-Fractie;

—   Gerben-Jan Gerbrandy en Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie;

—   Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0375)

(Ontwerpresoluties B8-1077/2015 en B8-1079/2015 komen te vervallen.)


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Jeppe Kofod - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák en Seán Kelly

Verslag Molly Scott Cato - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly en Jonathan Arnott

Verslag Birgit Collin-Langen - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir en Seán Kelly

Verslag Pilar del Castillo Vera - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn en Jonathan Arnott

Verslag Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling en Jonathan Arnott.

De stemverklaringen worden voortgezet tijdens de vergadering van donderdag 29 oktober 2015.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.50 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


9. Werkprogramma 2016 van de Commissie (debat)

Verklaring van de Commissie: Werkprogramma 2016 van de Commissie (2015/2853(RSP))

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door József Szájer, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Matteo Salvini, namens de ENF-Fractie, en Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter


10. Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (debat)

Verslag over het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes en Gérard Deprez leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Pierre Gramegna (fungerend voorzitter van de Raad) en Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Danuta Maria Hübner (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Peter Simon (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Tomáš Zdechovský (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Alain Cadec (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Péter Niedermüller (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Massimiliano Salini (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Jean-Paul Denanot (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Reimer Böge (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Maria Spyraki (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Cristian Dan Preda (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Arne Lietz (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur voor advies van de Commissie CULT) en Paul Rübig, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jens Geier, namens de S&D-Fractie, Richard Ashworth, namens de ECR-Fractie, Jean Arthuis, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Giovanni La Via (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Jan Olbrycht, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere en Petri Sarvamaa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes en Gérard Deprez.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 28.10.2015 en punt 7.2 van de notulen van 28.10.2015.


11. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P6_TA(2009)0092(COR1) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 6 van de notulen van 26.10.2015).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificatie in stemming te brengen (artikel 231, lid 4, van het Reglement), wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


12. De situatie in Israël en Palestina (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Israël en Palestina (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van James Carver en Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena en Arne Lietz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


13. De situatie in Zuid-Sudan (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Zuid-Sudan (2015/2905(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Mariya Gabriel, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam en Jarosław Wałęsa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


14. Een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio - Cohesiebeleid en evaluatie van de Europa 2020-strategie - De Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur - Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (debat)

Verslag over een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio [2014/2214(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Verslag over het cohesiebeleid en de evaluatie van de Europa 2020-strategie [2014/2246(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Verslag over de Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur: richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van artikel 23 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen [2015/2052(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: José Blanco López (A8-0268/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000127/2015) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas en José Blanco López, die weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van Tania González Peñas, leiden de verslagen in.

Younous Omarjee licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Sergio Gutiérrez Prieto (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Marco Affronte (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Franc Bogovič, namens de PPE-Fractie, Constanze Krehl, namens de S&D-Fractie, Andrew Lewer, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn en Ivana Maletić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas en José Blanco López.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: de drie verslagen zullen op 28 oktober 2015 in stemming worden gebracht (punt 7.9 van de notulen van 28.10.2015, punt 7.10 van de notulen van 28.10.2015 en punt 7.11 van de notulen van 28.10.2015), vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000127/2015 zal tijdens de volgende vergaderperiode in stemming worden gebracht.


15. Samenstelling fracties

Monica Macovei is geen lid meer van de PPE-Fractie en heeft zich met ingang van 27 oktober 2015 aangesloten bij de ECR-Fractie.


16. Hervorming van de kieswet van de EU (debat)

Verslag over de hervorming van de kieswet van de Europese Unie [2015/2035(INL)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Danuta Maria Hübner en Jo Leinen (A8-0286/2015)

Danuta Maria Hübner en Jo Leinen lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Arne Gericke om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Jo Leinen, die hierop ingaat.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door György Schöpflin, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mercedes Bresso, Pavel Svoboda, Pedro Silva Pereira, Beatrix von Storch, Ulrike Müller, Klaus Buchner, Vicky Maeijer, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, en Arne Gericke.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias, Josu Juaristi Abaunz, Julia Reda, Stanislav Polčák, João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.3 van de notulen van 11.11.2015.


17. Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

António Marinho e Pinto licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Mady Delvaux, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jiří Pospíšil, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Jean-Marie Cavada, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Diane James, Daniel Buda en Jytte Guteland.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu en António Marinho e Pinto.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 28.10.2015.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 570.418/OJME).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Juridische mededeling - Privacybeleid