Indeks 
Protokół
PDF 270kWORD 207k
Wtorek, 27 października 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej ***II (debata)
 3.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 października 2015 r., w szczególności jeśli chodzi o finansowanie funduszy międzynarodowych , oraz z posiedzenia przywódców poświęconego szlakowi zachodniobałkańskiemu z dnia 25 października 2015 r., oraz przygotowania do szczytu w Valletcie w dniach 11-12 listopada 2015 r. (debata)
 4.Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (złożone projekty rezolucji)
 5.Głosowanie
  
5.1.Wspólna Polityka Rolna: uchylenie nieaktualnych aktów ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Umowa UE-Szwajcaria w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek: uchylenie dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Szwecji * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Belgii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.6.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Polsce * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.7.Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne ***II (głosowanie)
  
5.8.Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej ***II (głosowanie)
  
5.9.Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ***I (głosowanie)
  
5.10.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * (głosowanie)
  
5.11.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS (głosowanie)
  
5.12.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)
  
5.13.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC (głosowanie)
  
5.14.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)
  
5.15.Sytuacja kryzysowa związana z wirusem Ebola – wnioski na przyszłość (głosowanie)
  
5.16.Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Program prac Komisji na rok 2016 (debata)
 10.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 - wszystkie sekcje (debata)
 11.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 12.Sytuacja w Izraelu i Palestynie (debata)
 13.Sytuacja w Sudanie Południowym (debata)
 14.Strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego - Polityka spójności i przegląd strategii „Europa 2020” - Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne a należyte zarządzanie gospodarcze - Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki (debata)
 15.Skład grup politycznych
 16.Reforma ordynacji wyborczej w UE (debata)
 17.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie ***II (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.


2. Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące otwartego dostępu do internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników i rozporządzenia (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Jens Rohde w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, z czego dwoje ostatnich posłów w sprawie przebiegu debaty, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde w sprawie przebiegu debaty (przewodniczący udzielił bardziej szczegółowych informacji na temat procedury zadawania pytań przez podniesienie niebieskiej kartki), Maria Grapini aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Julii Redzie, która udzieliła na nie odpowiedzi, Roger Helmer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Marlene Mizzi, Ashley Fox, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Istvána Ujhelyia, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti i Theresa Griffin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa i Pascal Arimont.

Głos zabrali: Andrus Ansip i Pilar del Castillo Vera.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.8 protokołu z dnia 27.10.2015.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący


3. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 października 2015 r., w szczególności jeśli chodzi o finansowanie funduszy międzynarodowych , oraz z posiedzenia przywódców poświęconego szlakowi zachodniobałkańskiemu z dnia 25 października 2015 r., oraz przygotowania do szczytu w Valletcie w dniach 11-12 listopada 2015 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 października 2015 r., w szczególności jeśli chodzi o finansowanie funduszy międzynarodowych , oraz z posiedzenia przywódców poświęconego szlakowi zachodniobałkańskiemu z dnia 25 października 2015 r., oraz przygotowania do szczytu w Valletcie w dniach 11-12 listopada 2015 r. (2015/2841(RSP))

Przewodniczący otworzył debatę, wygłaszając krótkie oświadczenie.

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Istvána Ujhelyia, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Pablo Iglesias w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marju Lauristin, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, i Herbert Reul.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alojza Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula i Miltiadis Kyrkos.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan i Monika Flašíková Beňová.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.


4. Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000113/2015), które skierowali Giovanni La Via, w imieniu komisji ENVI, Vicky Ford, w imieniu komisji IMCO, Jerzy Buzek, w imieniu komisji ITRE, Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Debata odbyła się dnia 6 października 2015 r. (pkt 11 protokołu z dnia 6.10.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor i Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain i Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský i Jørn Dohrmann w imieniu grupy ECR, w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica i Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015)

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa i Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner i Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE, w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Głosowanie: pkt 5.16 protokołu z dnia 27.10.2015.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał William (The Earl of) Dartmouth.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Wspólna Polityka Rolna: uchylenie nieaktualnych aktów ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego dyrektywę Rady 76/621/EWG w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0360)


5.2. Umowa UE-Szwajcaria w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0361)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.3. Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek: uchylenie dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady uchylającej dyrektywę Rady 2003/48/WE [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0362)


5.4. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Szwecji * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Szwecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0363)


5.5. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Belgii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Belgii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0364)


5.6. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Polsce * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Polsce zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI RADY i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0365)


5.7. Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0366)


5.8. Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące otwartego dostępu do internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników i rozporządzenia (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0367)

Wystąpienie

Pilar del Castillo Vera (sprawozdawczyni).


5.9. Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (sprawozdawczyni) zaproponowała odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


5.10. Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0369)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0369)


5.11. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0370)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0370)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 2 załącznika V do Regulaminu).


5.12. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0371)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0371)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 2 załącznika V do Regulaminu).


5.13. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0372)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0372)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 2 załącznika V do Regulaminu).


5.14. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0373)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0373)

Nie udzielono absolutorium (zob. art. 5 ust. 2 lit. b) załącznika V do Regulaminu).


5.15. Sytuacja kryzysowa związana z wirusem Ebola – wnioski na przyszłość (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji kryzysowej związanej z wirusem Ebola: wnioski na przyszłość oraz sugestie odnośnie do wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się w celu zapobieżenia sytuacjom kryzysowym w przyszłości [2014/2204(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0374)

Wystąpienia

Charles Goerens przedstawił dwie poprawki ustne mające na celu dodanie nowej treści po ust. 2 oraz po motywie C. Obie poprawki ustne zostały przyjęte.


5.16. Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000113/2015), które skierowali Giovanni La Via, w imieniu komisji ENVI, Vicky Ford, w imieniu komisji IMCO, Jerzy Buzek, w imieniu komisji ITRE, Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Debata odbyła się dnia 6 października 2015 r. (pkt 11 protokołu z dnia 6.10.2015).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 27 października 2015 r. (pkt 4 protokołu z dnia 27.10.2015).

Projekty rezolucji B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 i B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1075/2015

(zastępujący B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 i B8-1080/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE;

—   Matthias Groote w imieniu grupy S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy i Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE;

—   Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2015)0375)

(Projekty rezolucji B8-1077/2015 i B8-1079/2015 stały się bezprzedmiotowe.)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Jeppe Kofod - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák i Seán Kelly

Sprawozdanie Molly Scott Cato - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly i Jonathan Arnott

Sprawozdanie Birgit Collin-Langen - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir i Seán Kelly

Sprawozdanie Pilar del Castillo Vera - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn i Jonathan Arnott

Sprawozdanie Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling i Jonathan Arnott.

Wyjaśnienia dotyczące głosowania będą kontynuowane na posiedzeniu plenarnym w czwartek 29 października 2015 r.


7. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.50 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Program prac Komisji na rok 2016 (debata)

Oświadczenie Komisji: Program prac Komisji na rok 2016 (2015/2853(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: József Szájer w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini w imieniu grupy ENF, i Krisztina Morvai niezrzeszona.

Głos zabrał Frans Timmermans.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca


10. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 - wszystkie sekcje (debata)

Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes i Gérard Deprez przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Pierre Gramegna (urzędujący przewodniczący Rady) i Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Danuta Maria Hübner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Peter Simon (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Tomáš Zdechovský (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Alain Cadec (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Péter Niedermüller (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Massimiliano Salini (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Jean-Paul Denanot (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Reimer Böge (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Maria Spyraki (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Cristian Dan Preda (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Arne Lietz (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT) i Paul Rübig w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jens Geier w imieniu grupy S&D, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Jean Arthuis w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Giovanni La Via (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Jan Olbrycht, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere i Petri Sarvamaa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes i Gérard Deprez.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 28.10.2015 i pkt 7.2 protokołu z dnia 28.10.2015.


11. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P6_TA(2009)0092(COR1) zostało ogłoszone wczoraj (pkt 6 protokołu z dnia 26.10.2015) na posiedzeniu plenarnym.

Ponieważ żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie złożyło wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), uważa się je za zatwierdzone.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


12. Sytuacja w Izraelu i Palestynie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Izraelu i Palestynie (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrała Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Patrick Le Hyaric, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera i Javiera Narta, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena i Arne Lietz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa i Miguel Viegas.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


13. Sytuacja w Sudanie Południowym (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Sudanie Południowym (2015/2905(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrał Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Mariya Gabriel, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam i Jarosław Wałęsa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


14. Strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego - Polityka spójności i przegląd strategii „Europa 2020” - Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne a należyte zarządzanie gospodarcze - Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki (debata)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE dla regionu adriatycko-jońskiego [2014/2214(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i przeglądu strategii „Europa 2020” [2014/2246(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Sprawozdanie w sprawie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych a należytego zarządzania gospodarczego: wytyczne dotyczące stosowania art. 23 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów [2015/2052(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: José Blanco López (A8-0268/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000127/2015), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas i José Blanco López, który odmówił odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tanię González Peñas, przedstawili swoje sprawozdania.

Younous Omarjee rozwinął pytanie.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali: Dubravka Šuica (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Sergio Gutiérrez Prieto (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Marco Affronte (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Franc Bogovič w imieniu grupy PPE, Constanze Krehl w imieniu grupy S&D, Andrew Lewer w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, i Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn i Ivana Maletić.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas i Miguel Viegas.

Głos zabrali: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas i José Blanco López.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: wszystkie trzy sprawozdania zostaną poddane pod głosowanie w dniu 28 października 2015 r. (pkt 7.9 protokołu z dnia 28.10.2015, pkt 7.10 protokołu z dnia 28.10.2015 i pkt 7.11 protokołu z dnia 28.10.2015), zaś pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000127/2015 zostanie poddane pod głosowanie na następnej sesji plenarnej.


15. Skład grup politycznych

Monica Macovei nie jest już członkinią grupy PPE i przystąpiła do grupy ECR począwszy od dnia 27 października 2015 r.


16. Reforma ordynacji wyborczej w UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie reformy ordynacji wyborczej w Unii Europejskiej [2015/2035(INL)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Danuta Maria Hübner i Jo Leinen (A8-0286/2015)

Danuta Maria Hübner i Jo Leinen przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Arne Gericke aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Jo Leinenowi, który udzielił odpowiedzi.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali: György Schöpflin w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, Diane James w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Mercedes Bresso, Pavel Svoboda, Pedro Silva Pereira, Beatrix von Storch, Ulrike Müller, Klaus Buchner, Vicky Maeijer, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona, i Arne Gericke.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Josu Juaristi Abaunz, Julia Reda, Stanislav Polčák, João Ferreira.

Głos zabrali: Corina Crețu, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.3 protokołu z dnia 11.11.2015.


17. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

António Marinho e Pinto przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Mady Delvaux w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jiřígo Pospíšila, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Jean-Marie Cavada w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Diane James, Daniel Buda i Jytte Guteland.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Corina Crețu i António Marinho e Pinto.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 28.10.2015.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 570.418/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.45.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności