Index 
Proces-verbal
PDF 264kWORD 211k
Marţi, 27 octombrie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Piața unică europeană a comunicațiilor electronice ***II (dezbatere)
 3.Concluziile Consiliului European din 15 octombrie 2015, în special în ceea ce privește finanțarea fondurilor international, și ale conferinței la nivel înalt cu privire la ruta Balcanilor de Vest, precum și pregătirea summitului de la Valletta din 11-12 noiembrie 2015 (dezbatere)
 4.Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Votare
  5.1.Politica agricolă comună: abrogarea actelor caduce ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.2.Acordul UE-Elveția privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.3.Impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi: abrogarea Directivei privind impozitarea veniturilor din economii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.4.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.5.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.6.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.7.Pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate ***II (vot)
  5.8.Piața unică europeană a comunicațiilor electronice ***II (vot)
  5.9.Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente ***I (vot)
  5.10.Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal * (vot)
  5.11.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ARTEMIS (vot)
  5.12.Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (vot)
  5.13.Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ENIAC (vot)
  5.14.Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (vot)
  5.15.Criza Ebola: lecțiile pe termen lung (vot)
  5.16.Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Programul de lucru al Comisiei pentru 2016 (dezbatere)
 10.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile (dezbatere)
 11.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 12.Situația din Israel și Palestina (dezbatere)
 13.Situația din Sudanul de Sud (dezbatere)
 14.Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice - Politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020 - Fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică - In direcția simplificării și a orientării către performanță a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 (dezbatere)
 15.Componența grupurilor politice
 16.Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (dezbatere)
 17.Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului ***II (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Piața unică europeană a comunicațiilor electronice ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Krišjānis Kariņš, în numele Grupului PPE, Patrizia Toia, în numele Grupului S&D, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Jens Rohde, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, ultimii doi cu privire la desfășurarea dezbaterii, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președintele a făcut precizări referitoare la procedura „cartonașului albastru”), Maria Grapini pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” Juliei Reda, care a răspuns întrebării, Roger Helmer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti și Theresa Griffin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa și Pascal Arimont.

Au intervenit: Andrus Ansip și Pilar del Castillo Vera.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.8 al PV din 27.10.2015.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte


3. Concluziile Consiliului European din 15 octombrie 2015, în special în ceea ce privește finanțarea fondurilor international, și ale conferinței la nivel înalt cu privire la ruta Balcanilor de Vest, precum și pregătirea summitului de la Valletta din 11-12 noiembrie 2015 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile Consiliului European din 15 octombrie 2015, în special în ceea ce privește finanțarea fondurilor international, și ale conferinței la nivel înalt cu privire la ruta Balcanilor de Vest, precum și pregătirea summitului de la Valletta din 11-12 noiembrie 2015 (2015/2841(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Pablo Iglesias, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marju Lauristin, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, și Herbert Reul.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula și Miltiadis Kyrkos.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan și Monika Flašíková Beňová.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000113/2015) adresată de Giovanni La Via, în numele Comisiei ENVI, Vicky Ford, în numele Comisiei IMCO, Jerzy Buzek, în numele Comisiei ITRE, Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, adresată Comisiei: Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Dezbaterea a avut loc la 6 octombrie 2015 (punctul 11 al PV din 6.10.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor și Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain și Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul automobilelor (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský și Jørn Dohrmann, în numele Grupului ECR, referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica și Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015)

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa și Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner și Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Vot: punctul 5.16 al PV din 27.10.2015.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

A intervenit William (The Earl of) Dartmouth.


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Politica agricolă comună: abrogarea actelor caduce ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENT și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0360)


5.2. Acordul UE-Elveția privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE DU CONSEIL, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0361)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.3. Impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi: abrogarea Directivei privind impozitarea veniturilor din economii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0362)


5.4. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE DU CONSEIL și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0363)


5.5. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE DU CONSEIL și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0364)


5.6. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE DECIZIE DU CONSEIL și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0365)


5.7. Pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0366)


5.8. Piața unică europeană a comunicațiilor electronice ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0367)

Intervenție

Pilar del Castillo Vera (raportoare).


5.9. Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (raportoare) a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond spre reexaminare.


5.10. Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0369)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0369)


5.11. Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ARTEMIS (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0370)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0370)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de procedură].


5.12. Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0371)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0371)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de procedură].


5.13. Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ENIAC (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0372)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0372)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de procedură].


5.14. Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0373)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0373)

Descărcarea de gestiune a fost refuzată (a se vedea anexa V articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de procedură).


5.15. Criza Ebola: lecțiile pe termen lung (vot)

Raport referitor la criza Ebola: lecțiile pe termen lung și modalitatea de consolidare a sistemelor de sănătate în țările în curs de dezvoltare pentru prevenirea crizelor viitoare [2014/2204(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0374)

Intervenții

Charles Goerens a introdus două amendamente orale pentru a introduce texte noi după punctul 2 și considerentul C. Cele două amendamente orale au fost reținute.


5.16. Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000113/2015) adresată de Giovanni La Via, în numele Comisiei ENVI, Vicky Ford, în numele Comisiei IMCO, Jerzy Buzek, în numele Comisiei ITRE, Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, adresată Comisiei: Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Dezbaterea a avut loc la 6 octombrie 2015 (punctul 11 al PV din 6.10.2015).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 27 octombrie 2015 (punctul 4 al PV din 27.10.2015).

Propuneri de rezoluții B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 și B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1075/2015

(care înlocuiește B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 și B8-1080/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE;

—   Matthias Groote, în numele Grupului S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy și Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE;

—   Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2015)0375)

(Propunerile de rezoluții B8-1077/2015 și B8-1079/2015 au devenit caduce.)


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Jeppe Kofod - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák și Seán Kelly

Raport Molly Scott Cato - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly și Jonathan Arnott

Raport Birgit Collin-Langen - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir și Seán Kelly

Raport Pilar del Castillo Vera - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn și Jonathan Arnott

Raport Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling și Jonathan Arnott.

Explicațiile voturilor vor urma în ședința de joi, 29 octombrie 2015.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.50, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

8. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


9. Programul de lucru al Comisiei pentru 2016 (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Programul de lucru al Comisiei pentru 2016 (2015/2853(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: József Szájer, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, Matteo Salvini, în numele Grupului ENF, și Krisztina Morvai, neafiliată.

A intervenit Frans Timmermans.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă


10. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile (dezbatere)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: José Manuel Fernandes și Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes și Gérard Deprez și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Pierre Gramegna (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Ildikó Gáll-Pelcz (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Danuta Maria Hübner (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO), Peter Simon (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Tomáš Zdechovský (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Alain Cadec (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Péter Niedermüller (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Massimiliano Salini (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Jean-Paul Denanot (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Reimer Böge (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Maria Spyraki (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Cristian Dan Preda (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Arne Lietz (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT) și Paul Rübig, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Jens Geier, în numele Grupului S&D, Richard Ashworth, în numele Grupului ECR, Jean Arthuis, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Giovanni La Via (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Jan Olbrycht, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere și Petri Sarvamaa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes și Gérard Deprez.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 28.10.2015 și punctul 7.2 al PV din 28.10.2015.


11. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea P6_TA(2009)0092(COR1) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 6 al PV din 26.10.2015).

Având în vedere că nu a făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați [articolul 231, alineatul (4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


12. Situația din Israel și Palestina (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Israel și Palestina (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

A intervenit Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver și Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena și Arne Lietz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa și Miguel Viegas.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Situația din Sudanul de Sud (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Sudanul de Sud (2015/2905(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

A intervenit Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Mariya Gabriel, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam și Jarosław Wałęsa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice - Politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020 - Fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică - In direcția simplificării și a orientării către performanță a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 (dezbatere)

Raport referitor la Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice [2014/2214(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Raport referitor la politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020 [2014/2246(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Raport referitor la fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică: orientări privind aplicarea articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune [2015/2052(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: José Blanco López (A8-0268/2015)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000127/2015) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei REGI, adresată Comisiei: In direcția simplificării și a orientării către performanță a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas și José Blanco López, care a refuzat să răspundă unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Tania González Peñas, și-au prezentat rapoartele.

Younous Omarjee a dezvoltat întrebarea.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Dubravka Šuica (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Sergio Gutiérrez Prieto (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Marco Affronte (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Franc Bogovič, în numele Grupului PPE, Constanze Krehl, în numele Grupului S&D, Andrew Lewer, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn și Ivana Maletić.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas și Miguel Viegas.

Au intervenit: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas și José Blanco López.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: cele trei rapoarte vor fi votate la 28 octombrie 2015 (punctul 7.9 al PV din 28.10.2015, punctul 7.10 al PV din 28.10.2015 și punctul 7.11 al PV din 28.10.2015), întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000127/2015 va fi votată în cadrul următoarei perioade de sesiune.


15. Componența grupurilor politice

Monica Macovei nu mai este membră a Grupului PPE și face parte din Grupul ECR începând cu 27 octombrie 2015.


16. Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (dezbatere)

Raport referitor la reforma legislației electorale a Uniunii Europene [2015/2035(INL)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Danuta Maria Hübner și Jo Leinen (A8-0286/2015)

Danuta Maria Hübner și Jo Leinen și-au prezentat raportul.

A intervenit Arne Gericke pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Jo Leinen, care a răspuns.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: György Schöpflin, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, Diane James, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Mercedes Bresso, Pavel Svoboda, Pedro Silva Pereira, Beatrix von Storch, Ulrike Müller, Klaus Buchner, Vicky Maeijer, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton, și Arne Gericke.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Josu Juaristi Abaunz, Julia Reda, Stanislav Polčák, João Ferreira.

Au intervenit: Corina Crețu, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16.3 al PV din 11.11.2015.


17. Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

António Marinho e Pinto a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Mady Delvaux, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jiří Pospíšil, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, Jean-Marie Cavada, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Diane James, Daniel Buda și Jytte Guteland.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias și Stanislav Polčák.

Au intervenit: Corina Crețu și António Marinho e Pinto.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 28.10.2015.


18. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 570.418/OJME).


19. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.45.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Aviz juridic - Politica de confidențialitate