Zoznam 
Zápisnica
PDF 265kWORD 202k
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami ***II (rozprava)
 3.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 15. októbra 2015, najmä o financovaní medzinárodných fondov, a zo zasadnutia lídrov o západobalkánskej trase z 25. októbra 2015 a príprava samitu vo Vallette 11. a 12. novembra (rozprava)
 4.Meranie emisií v automobilovom priemysle (predložené návrhy uznesení)
 5.Hlasovanie
  5.1.Spoločná poľnohospodárska politika: zrušenie zastaraných aktov ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.2.Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.3.Zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov: zrušenie smernice o zdaňovaní príjmu z úspor * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.4.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov vo Švédsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.5.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Belgicku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.6.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Poľsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.7.Balíky cestovných služieb a dohody o spojených cestovných službách ***II (hlasovanie)
  5.8.Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami ***II (hlasovanie)
  5.9.Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie ***I (hlasovanie)
  5.10.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * (hlasovanie)
  5.11.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS (hlasovanie)
  5.12.Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)
  5.13.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC (hlasovanie)
  5.14.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (hlasovanie)
  5.15.Kríza v súvislosti s ebolou: dlhodobé ponaučenia do budúcnosti (hlasovanie)
  5.16.Meranie emisií v automobilovom priemysle (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Pracovný program Komisie na rok 2016 (rozprava)
 10.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely (rozprava)
 11.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 12.Situácia v Izraeli a Palestíne (rozprava)
 13.Situácia v Južnom Sudáne (rozprava)
 14.Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora - Politika súdržnosti a preskúmanie stratégie Európa 2020 - Európske štrukturálne a investičné fondy a riadna správa hospodárskych záležitostí - Snaha o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 (rozprava)
 15.Zloženie politických skupín
 16.Reforma volebného zákona EÚ (rozprava)
 17.Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***II (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.30 h.


2. Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE, Patrizia Toia v mene skupiny S&D, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Jens Rohde v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, obaja k priebehu rozpravy, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde k priebehu rozpravy (predseda spresnili postup zdvihnutím modrej karty), Maria Grapini, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku, na ktorú odpovedala Julia Reda, Roger Helmer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti a Theresa Griffin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa a Pascal Arimont.

Vystúpili: Andrus Ansip a Pilar del Castillo Vera.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 27.10.2015.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda


3. Závery zo zasadnutia Európskej rady z 15. októbra 2015, najmä o financovaní medzinárodných fondov, a zo zasadnutia lídrov o západobalkánskej trase z 25. októbra 2015 a príprava samitu vo Vallette 11. a 12. novembra (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady z 15. októbra 2015, najmä o financovaní medzinárodných fondov, a zo zasadnutia lídrov o západobalkánskej trase z 25. októbra 2015 a príprava samitu vo Vallette 11. a 12. novembra (2015/2841(RSP))

Predseda predniesol krátke vyhlásenie, a uviedol tak rozpravu.

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Syed Kamall v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Pablo Iglesias v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marju Lauristin, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa a Herbert Reul.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula a Miltiadis Kyrkos.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan a Monika Flašíková Beňová.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.


4. Meranie emisií v automobilovom priemysle (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000113/2015), ktorú položili Giovanni La Via v mene výboru ENVI, Vicky Ford v mene výboru IMCO, Jerzy Buzek v mene výboru ITRE, Michael Cramer v mene výboru TRAN pre Komisiu: Meranie emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Rozprava sa konala 6. októbra 2015 (bod 11 zápisnice zo dňa 6.10.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor a Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, o meraní emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain a Burkhard Balz v mene skupiny PPE, o meraní emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský a Jørn Dohrmann v mene skupiny ECR, o meraní emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica a Ismail Ertug v mene skupiny S&D, o meraní emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015)

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa a Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, o meraní emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner a Fredrick Federley v mene skupiny ALDE, o meraní emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Hlasovanie: bod 5.16 zápisnice zo dňa 27.10.2015.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil William (The Earl of) Dartmouth.


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Spoločná poľnohospodárska politika: zrušenie zastaraných aktov ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú smernica Rady 76/621/EHS týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch a nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCI NÁVRH a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0360)


5.2. Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, v mene Európskej únie [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0361)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


5.3. Zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov: zrušenie smernice o zdaňovaní príjmu z úspor * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady o zrušení smernice Rady 2003/48/ES [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0362)


5.4. Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov vo Švédsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov vo Švédsku [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0363)


5.5. Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Belgicku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Belgicku [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0364)


5.6. Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Poľsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Poľsku [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0365)


5.7. Balíky cestovných služieb a dohody o spojených cestovných službách ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíkoch cestovných služieb a dohodách o spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0366)


5.8. Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0367)

Vystúpenie

Pilar del Castillo Vera (spravodajkyňa).


5.9. Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (spravodajkyňa) navrhla, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


5.10. Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0369)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0369)


5.11. Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0370)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0370)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 2 písm. a) rokovacieho poriadku).


5.12. Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0371)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0371)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 2 písm. a) rokovacieho poriadku).


5.13. Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC (hlasovanie)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0372)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0372)

Absolutórium bolo udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 2 písm. a) rokovacieho poriadku).


5.14. Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0373)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0373)

Absolutórium nebolo udelené (pozri prílohu V článok 5 ods. 2 písm. b) rokovacieho poriadku).


5.15. Kríza v súvislosti s ebolou: dlhodobé ponaučenia do budúcnosti (hlasovanie)

Správa o kríze v súvislosti s ebolou: dlhodobé ponaučenia do budúcnosti a ako posilniť systémy zdravotníctva v rozvojových krajinách, aby sa predišlo budúcej kríze [2014/2204(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0374)

Vystúpenia:

Charles Goerens predložil dva ústne pozmeňujúce návrhy, ktorými sa majú vložiť nové texty za ods. 2 a odôvodnenie C. Oba ústne pozmeňujúce návrhy boli prijaté.


5.16. Meranie emisií v automobilovom priemysle (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000113/2015) , ktorú položil Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, Vicky Ford, v mene výboru IMCO, Jerzy Buzek, v mene výboru ITRE, Michael Cramer, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: Meranie emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Rozprava sa uskutočnila 6. októbra 2015 (bod 11 zápisnice zo dňa 6.10.2015).

Návrhy uznesenia boli oznámené 27. októbra 2015 (bod 4 zápisnice zo dňa 27.10.2015).

Návrhy uznesenia B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 a B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1075/2015

(nahrádzajúci B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 a B8-1080/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Françoise Grossetête v mene skupiny PPE;

—   Matthias Groote v mene skupiny S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy a Dita Charanzová v mene skupiny ALDE;

—   Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2015)0375)

(Návrhy uznesenia B8-1077/2015 a B8-1079/2015 sa stali bezpredmetnými.)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Jeppe Kofod - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák a Seán Kelly

Správa: Molly Scott Cato - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly a Jonathan Arnott

Správa: Birgit Collin-Langen - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir a Seán Kelly

Správa: Pilar del Castillo Vera - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn a Jonathan Arnott

Správa: Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling a Jonathan Arnott

Vysvetlenia hlasovania budú pokračovať na schôdzi vo štvrtok 29. októbra 2015.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


9. Pracovný program Komisie na rok 2016 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Pracovný program Komisie na rok 2016 (2015/2853(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: József Szájer v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Matteo Salvini v mene skupiny ENF a Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka


10. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely (rozprava)

Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes a Gérard Deprez uviedli svoje správy

Vystúpili títo poslanci: Pierre Gramegna (úradujúci predseda Rady) a Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ildikó Gáll-Pelcz (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Danuta Maria Hübner (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Peter Simon (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Tomáš Zdechovský (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Péter Niedermüller (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Massimiliano Salini (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Jean-Paul Denanot (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Reimer Böge ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Maria Spyraki (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Cristian Dan Preda (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Arne Lietz (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Bogdan Andrzej Zdrojewski (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko) a Paul Rübig v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jens Geier v mene skupiny S&D, Richard Ashworth v mene skupiny ECR, Jean Arthuis v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Giovanni La Via (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Jan Olbrycht, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere a Petri Sarvamaa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes a Gérard Deprez.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 28.10.2015 a bod 7.2 zápisnice zo dňa 28.10.2015.


11. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 6 zápisnice zo dňa 26. 10. 2015) bolo oznámené korigendum P6_TA(2009)0092(COR1).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nepožiadala o hlasovanie o korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), toto korigendum sa považuje za schválené.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


12. Situácia v Izraeli a Palestíne (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Izraeli a Palestíne (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

V rozprave vystúpila Mariya Gabriel v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili James Carver a Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena a Arne Lietz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa a Miguel Viegas.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


13. Situácia v Južnom Sudáne (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Južnom Sudáne (2015/2905(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Mariya Gabriel, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam a Jarosław Wałęsa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


14. Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora - Politika súdržnosti a preskúmanie stratégie Európa 2020 - Európske štrukturálne a investičné fondy a riadna správa hospodárskych záležitostí - Snaha o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 (rozprava)

Správa o stratégii EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora [2014/2214(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Správa o politike súdržnosti a preskúmaní stratégie Európa 2020 [2014/2246(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Správa o európskych štrukturálnych a investičných fondoch a riadnej správe hospodárskych záležitostí: usmernenia na vykonávanie článku 23 nariadenia o spoločných ustanoveniach [2015/2052(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: José Blanco López (A8-0268/2015)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000127/2015), ktorú položil Iskra Mihaylova v mene výboru REGI pre Komisiu: Snaha o zjednodušenie a zameraniu na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 - 2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas a José Blanco López, ktorý odmietol odpovedať na otázku, ktorú zvihnutím modrej karty položila Tania González Peñas, uviedli svoje správy

Younous Omarjee rozvinul otázku.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dubravka Šuica (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Sergio Gutiérrez Prieto (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Marco Affronte (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Franc Bogovič v mene skupiny PPE, Constanze Krehl v mene skupiny S&D, Andrew Lewer v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, a Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn a Ivana Maletić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas a Miguel Viegas.

Vystúpili: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas a José Blanco López.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: o troch správach sa bude hlasovať 28. októbra 2015 bod 7.9 zápisnice zo dňa 28.10.2015, bod 7.10 zápisnice zo dňa 28.10.2015 a bod 7.11 zápisnice zo dňa 28.10.2015, o otázke na ústne zodpovedanie O-000127/2015 sa bude hlasovať na najbližšom plenárnom zasadnutí.


15. Zloženie politických skupín

Monica Macovei už nie je členkou skupiny PPE a prestúpila do skupiny ECR s účinnosťou od 27. októbra 2015.


16. Reforma volebného zákona EÚ (rozprava)

Správa o reforme volebného zákona Európskej únie [2015/2035(INL)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Danuta Maria Hübner a Jo Leinen (A8-0286/2015)

Danuta Maria Hübner a Jo Leinen predstavili správu.

V rozprave vystúpil Arne Gericke, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku, na ktorú odpovedal Jo Leinen.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: György Schöpflin v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, Diane James v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Mercedes Bresso, Pavel Svoboda, Pedro Silva Pereira, Beatrix von Storch, Ulrike Müller, Klaus Buchner, Vicky Maeijer, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, a Arne Gericke.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Josu Juaristi Abaunz, Julia Reda, Stanislav Polčák, João Ferreira.

Vystúpili: Corina Crețu, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.3 zápisnice zo dňa 11.11.2015.


17. Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

António Marinho e Pinto uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Mady Delvaux v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jiří Pospíšil, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Jean-Marie Cavada v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Diane James, Daniel Buda a Jytte Guteland.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Corina Crețu a António Marinho e Pinto.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 28.10.2015.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 570.418/OJME).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.45 h.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia